Essays about: "Dammar"

Showing result 1 - 5 of 45 essays containing the word Dammar.

 1. 1. Blommande pärlband : Vilbergsparkens dagvattenstråk

  University essay from SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Author : Anna Frenzel; [2019]
  Keywords : dagvatten; växtgestaltning; våtmarksvegetation; Vilbergen; Norrköping; park;

  Abstract : Intensivare regn och en tätare stadsbyggnad kommer att ställa större krav på både effektivare dagvattenhantering och effektivare nyttjande av ytor. Det är en viktig och självklar funktion hos våra parker att kunna ta hand om dagvatten. READ MORE

 2. 2. Tungmetaller i dagvattendammar : en jämförelse mellan beräknade och uppmätta årsmedelhalter i inkommande dagvatten

  University essay from SLU/Dept. of Aquatic Sciences and Assessment

  Author : Mathias Andersson; [2019]
  Keywords : Germans formel; StormTac; flödesproportionell vattenprovtagning; tungmetaller; dagvatten;

  Abstract : Dagvatten som rinner längs hårdgjorda ytor i stadsmiljöer kan föra med sig tungmetaller och andra föroreningar från ytorna. Vanligtvis transporteras det förorenade dagvattnet via led- ningsnäten till en recipient där det riskerar att förorena sjöar och vattendrag. READ MORE

 3. 3. Dams in Swedish law - : An identification of the problems that can occur with the implementation of the modern environmental regulations

  University essay from KTH/Fastigheter och byggande; KTH/Fastigheter och byggande

  Author : Titti Broman; Sofia Strandell Dalius; [2019]
  Keywords : Dams; water activity; modern environmental conditions; Dammar; vattenverksamhet; moderna miljövillkor;

  Abstract : The importance of reducing people's environmental impact has become increasingly apparent since the beginning of the 21st century. According to the European Parliament, new legislation has been required to stop the deterioration of Europe's waters and to achieve "good status" for Europe's rivers, lakes and groundwater. READ MORE

 4. 4. Alternative methods to prevent thermal cracking in concrete

  University essay from

  Author : Alexander Barchin; Navid Sedighi; [2019]
  Keywords : Massive concrete structures; heat development; cement hydration; temperature reduction; cracking; fly ash; ice; coarse aggregates; cooling methods; practical tests.; Massiva betongkonstruktioner; värmeutveckling; cementhydrataion; temperaturreducering; sprickbildning; flygaska; is; grov ballast; kylningsmetoder praktiska försök.;

  Abstract : In the construction industry, concrete is the most common material, because of its good properties such as compressive strength and endurance. Concrete is a composition of several different materials where one of the main components is cement. When the hydration process starts, large amount of heat is generated. READ MORE

 5. 5. Resistivity and Seismic Characterization of an Embankment Dam. A Case Study in Northern Sweden

  University essay from Uppsala universitet/Geofysik

  Author : Álvaro Polín-Tornero; [2018]
  Keywords : embankment dam; Sweden; ERT; seismic refraction; seismic reflection; modelling; jordfyllningsdamm; Sverige; ERT; seismisk refraktion; seismisk reflektion; modellering;

  Abstract : The main cause of failure in embankment dams - which represent 75% of all dams in the world (ICOLD, 2018) - is the internal erosion produced by excessive seepage not accounted for in their designs. This erosion can cause that a small anomalous structure, not likely to be considered as risky, turns rapidly into a significant structural damage if not recognized on time. READ MORE