Essays about: "Document Research and Analysis"

Showing result 1 - 5 of 370 essays containing the words Document Research and Analysis.

 1. 1. Regional development & resilience in the Gotland region - An analysis of regional development plans

  University essay from Lunds universitet/Institutionen för kulturgeografi och ekonomisk geografi

  Author : Jonathan Olsson; [2022]
  Keywords : regional development; resilience; tourism; Gotland; Social Sciences;

  Abstract : This paper is a case study analysis of the region of Gotland, and it investigates how Gotland as a tourist dependant region can improve their resilience. I analyzed two different regional development plans “Vision Gotland 2025” and “Vårt Gotland 2040”, look at key differences between these and also look at employment data in Gotland from 2005-2018. READ MORE

 2. 2. CArDIS: A Swedish Historical Handwritten Character and Word Dataset for OCR

  University essay from Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för datavetenskap

  Author : Shivani Thummanapally; Sakib Rijwan; [2022]
  Keywords : Handwritten Text Recognition; Optical Character Recognition; Machine learning methods; historical handwritten character recognition; handwritten character dataset;

  Abstract : Background: To preserve valuable sources and cultural heritage, digitization of handwritten characters is crucial. For this, Optical Character Recognition (OCR) systems were introduced and most widely used to recognize digital characters. READ MORE

 3. 3. Förskolor på tak : en studie om barns plats i den täta staden

  University essay from SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Author : Maria Lazar; [2022]
  Keywords : takgårdar; barnperspektivet; lekplats; friyta; lekmiljö; stadsplanering; förtätning; barns rörelsefrihet;

  Abstract : Trots omfattande forskning kring vikten av goda utemiljöer för barn har flera kommuner börjat aktualisera takgårdar som lösning för förskolemiljöer till följd av den rådande platsbristen i städer. Samtidigt verkar det finnas ett glapp i forskningen kring hur väl dessa utemiljöer fungerar för barnen. READ MORE

 4. 4. Folkhälsa ur ett brukar- och förvaltningsperspektiv : en fallstudie om en stadsparks hälsofrämjande effekter

  University essay from SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Author : Frida Thuresson; [2022]
  Keywords : hälsofrämjande; ; ; ; ; ; ; friluftsområde; Mariebergsskogen; städer; förvaltning; naturområden; planering;

  Abstract : Den urbana miljön blir en allt mer vanlig plats i vårt samhälle, och i allt större utsträckning så både lever och arbetar vi inom städernas ramar. För 200 år sedan bodde de allra flesta av oss, 90 procent på landsbygden, och idag är siffrorna omvända. 85 procent av Sveriges befolkning bor inom tätorter. READ MORE

 5. 5. Cycle Route Analysis : Mediating and Facilitating Participatory Cycle Planning

  University essay from KTH/Urbana och regionala studier

  Author : Alix Lereculey-Peran; [2022]
  Keywords : Cycle planning; participatory planning; user experience; quality evaluation; communication; cycling advocacy; Cykelplanering; medborgardialog; användarupplevelse; kvalitetsutvärdering; kommunikation; ideellt organisationer;

  Abstract : Cycling is recognised as a mode of transport with many health and environmental benefits yet remains relatively underfunded and lacks priority in many Swedish municipalities. Despite a will from the government to enhance sustainable transport, cycling is not given its rightful place in urban areas. READ MORE