Essays about: "Dynamisk kalibrering"

Found 5 essays containing the words Dynamisk kalibrering.

 1. 1. Development of a Mechanical System to Dynamically Calibrate Pressure Sensors using a Vibrating Liquid Column

  University essay from Luleå tekniska universitet/Institutionen för teknikvetenskap och matematik

  Author : Mugisha Macbeth Ruhweza; [2017]
  Keywords : Dynamic calibration; working liquid; pressure sensor; liquid column; Dynamisk kalibrering; arbetsvätska; trycksensor; vätskepelare;

  Abstract : This report describes a simple mechanical system developed for producing dynamic pressures of up to 50 kPa from zero-to-peak and over the frequency range 0-58 Hz. The system is constructed for dynamic calibration of pressure sensors and consists of an open tube, 30 cm in height, mounted vertically on the support plate. READ MORE

 2. 2. Modelling Chemically Enhanced Primary Settlers Treating Wastewater using Particle Settling Velocity Distribution : Modellering av kemfällning i försedimentering för avloppsvatten, genom att använda distribuering av sedimentationshastigheter för suspenderadepartiklar.

  University essay from Uppsala universitet/Avdelningen för systemteknik

  Author : Emma Lundin; [2014]
  Keywords : Modelling; Primary clarifier; Chemically enhanced clarification; Settling velocity; MATLAB Simulink; Total suspended solids; Wastewater; Resource recovery;

  Abstract : The urban sprawl creates a gap between producers and consumers and the a sustainable circuitof nutrients and energy is difficult to maintain. Many times the waste that is created in urbanareas is not reused and the circuit is lost. READ MORE

 3. 3. Online Calibration of Camera Roll Angle

  University essay from Linköpings universitet/Linköpings universitet/DatorseendeTekniska högskolan

  Author : Astrid de Laval; [2013]
  Keywords : online calibration; roll angle; camera calibration;

  Abstract : Modern day cars are often equipped with a vision system that collects informa- tion about the car and its surroundings. Camera calibration is extremely impor- tant in order to maintain high accuracy in an automotive safety applications. READ MORE

 4. 4. Calibration of a dynamic model for the activated sludge process at Henriksdal wastewater treatment plant

  University essay from Uppsala universitet/Institutionen för geovetenskaper

  Author : Cajsa Hellstedt; [2005]
  Keywords : activated sludge process; ASM1; calibration; secondary sedimentation; wastewater treatment;

  Abstract : För att simulera aktivslamprocessen på ett reningsverk krävs en dynamisk modell som realistiskt beskriver processen. 1987 kom IWA, International Water Association med ASM1, Activated Sludge model no. 1 som fortfarande är den mest använda modellen för att beskriva denna process. READ MORE

 5. 5. Utbytesprognoser av rotstående skog : en studie av ett datasystem för apteringssimulering samt prov att generera prognoser för tillämpning i produktionsplanering vid skogsförvaltning och sågverk

  University essay from SLU/Dept. of Forest Resource Management

  Author : Lars Fridh; [1999]
  Keywords : Utbyte; Prognos; Rotstående; Studie; Datasystem; Aptering; Simulering; Produktion; Skogsförvaltning; Sågverk;

  Abstract : Inom den svenska sågverksindustrin pågår idag en omdaningsprocess, i syfte att öka graden av kundorderstyrd produktion. Detta medför ökade krav på sågverkens förhandsinformation om råvarans beskaffenhet, med avseende på tirorets fördelning i diameter, längd och kvalitet. READ MORE