Essays about: "Ecological compensation"

Showing result 1 - 5 of 9 essays containing the words Ecological compensation.

 1. 1. Ekologisk kompensation: en utvärdering av åtgärder för gölgroda (Pelophylax lessonae) i Forsmark

  University essay from SLU/Dept. of Ecology

  Author : Malin Karlsson; [2018]
  Keywords : ekologisk kompensation; gölgroda; Pelophylax lessonae; Rana lessonae; metapopulation; damm;

  Abstract : Exploatering av värdefulla naturområden kan kompenseras genom s.k. ekologisk kompensation. Ekologisk kompensation har hittills sällan tillämpats och därför saknas ofta uppföljning av dessa. READ MORE

 2. 2. Kostnadsanalys av ekologisk kompensation : en studie av förflyttning av död ved vid Aitikgruvan

  University essay from SLU/Department of Forest Biomaterials and Technology (from 131204)

  Author : Malin Söderlind; [2018]
  Keywords : arbetsmetodik; tidsåtgång; produktivitet; känslighetsanalys; Komatsu 865; Scania R440; Terri ATD;

  Abstract : Biologisk mångfald är viktig för att upprätthålla funktionella ekosystem. Ekologisk kompensation är en ny metod som används för att stoppa nettoförlusten av biologisk mångfald och försämring av ekosystemtjänster. READ MORE

 3. 3. Communicating Biodiversity Offsetting in Sweden

  University essay from Uppsala universitet/Institutionen för geovetenskaper

  Author : Cecilia Hermansson; [2018]
  Keywords : Communication Strategies; Corporate Sustainable Responsibility; Ecological Compensation; Stakeholder Theory; Sustainable Development;

  Abstract : At a time when biodiversity is declining, there needs to be a shift in how development projects take responsibility for lost natural values. Such a change is provided by biodiversity offsetting which give project owners an opportunity to compensate for declines in natural quality. READ MORE

 4. 4. Assessing the performance of Ecological Compensation in Sweden : A comparative case study of an emerging tool in different contexts

  University essay from Stockholms universitet/Stockholm Resilience Centre

  Author : Hanna Linnéa Kylin; [2017]
  Keywords : Ecological compensation; biodiversity offset; no net loss; mitigation hierarchy; social-ecology;

  Abstract : The concept of ecological compensation (EC) assumes that ecological values are substitutable across spatial units. EC is increasingly recognised in Sweden as a novel policy instrument for land-use planning, however, it suffers from inconsistency in application and outcome. READ MORE

 5. 5. Hur tillgodoser vi i dag stadens ekologiska och sociala värden? : en jämförelse hur olika verktyg tillgodoser skapandet av gröna och sociala miljöer

  University essay from SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Author : Kristina Åkesson; [2013]
  Keywords : certifieringssystem; värderingsmetoder; Breeam communities; LEED-ND; grönytefaktor; urban grönska; social grönska; ekosystemtjänster; kulturtjänster;

  Abstract : När städerna förtätas för att hantera dess urbanisering pressas dess grönområden hårt. Grönområden som är viktiga i många avseenden. På 1800-talet blev parkerna räddningen för städerna. Parkerna skulle rena städerna från föroreningar och höja den låga livskvaliteten. READ MORE