Essays about: "Ecological limits"

Showing result 1 - 5 of 35 essays containing the words Ecological limits.

 1. 1. Why are ecological problems increasing when corporate sustainability practices are significantly growing? A planetary boundaries perspective of the Swedish food retail market’s sustainability reporting

  University essay from Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Author : Ellen Olofsson; Klara Ribom; [2021-06-30]
  Keywords : Food industry; Planetary boundaries; Ecological limits; Sustainability reporting; Swedish food retail market.;

  Abstract : Background and Problem: The environmental debate has increased in society for the lastcouple of years and the main focus has been on climate change and carbon dioxide emissions.The concern has led to an increase of sustainability practices among companies and newdirectives from policymakers. READ MORE

 2. 2. Satellitövervakning av cyanobakterieblomningar i sjöar : en jämförande studie för Mälaren

  University essay from SLU/Dept. of Aquatic Sciences and Assessment

  Author : Patrik Hildén; [2021]
  Keywords : cyanobakterier; algblomning; klorofyll; fjärranalys; Mälaren;

  Abstract : Cyanobakterieblomningar ökar världen över och orsakar både ekonomiska förluster och hälsorelaterade problem. På grund av cyanobakteriers potentiellt skadliga inverkan sker regelbunden provtagning i svenska vatten. READ MORE

 3. 3. Urban ruderatmark som naturvårdsobjekt

  University essay from SLU/Department of People and Society

  Author : Milda Holmberg; [2020]
  Keywords : brownfield; ruderatmark; miljövård; bevarande; exploatering; föroreningar; naturvärden; biodiversitet; ekosystemtjänster;

  Abstract : Ruderatmarker, övergivna impediment som tidigare utvecklats för till exempel bostäder eller industri, som senare återkoloniserats med varierande ekologisk sammansättning är värdefulla för biologisk mångfald i urbana miljöer. Trots att de här markerna ofta har högre artdiversitet än mer intensivt skötta grönområden prioriteras de bort när det finns ett exploateringsbehov. READ MORE

 4. 4. Is the time for leisure now? : The growth paradigm in the Finnish welfare debate

  University essay from Lunds universitet/LUCSUS

  Author : Vera Lindström; [2020]
  Keywords : growth paradigm; post-growth; economic growth; Sustainability Science; steady-state economy; basic income; worktime reduction; Social Sciences;

  Abstract : The government of Finland has the ambition of making Finland the first fossil-free welfare state in the world and reaching carbon neutrality in 2035. Simultaneously, worktime reduction and basic income have been matters of vivid political debate. READ MORE

 5. 5. Are climate budgets the new green? A critical study of environmental discourses in Oslo's climate budget

  University essay from Lunds universitet/LUCSUS

  Author : Anne-Sofie Sejer Sejer Petersen; [2020]
  Keywords : Oslo; climate budget; environmental discourses; degrowth; consumption-based emissions; city GHG mitigation; environmental science; Social Sciences;

  Abstract : Reducing greenhouse gas emissions at the city scale continues to be of high priority. Oslo pioneered a cross-sectoral steering method ‘the climate budget’, effectively branding themselves as ’green leaders’. READ MORE