Essays about: "Ecosystem Resilience"

Showing result 16 - 20 of 124 essays containing the words Ecosystem Resilience.

 1. 16. Ekonomikumparken blir ekoparken : en utvärdering och utveckling av parkens ekoeffektivitet

  University essay from SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Author : Elsa Drettner; [2021]
  Keywords : GYF AP; naturbaserade lösningar; ekosystemtjänster; biologisk mångfald i urban miljö; mångfunktionella ytor;

  Abstract : Denna studie syftade till att identifiera och utveckla ekologiska värden för ett urbant parkområde i Uppsala. Utifrån de värden som identifierats föreslogs en rad naturbaserade lösningar för att skapa mer mångfunktionella ytor i parkområdet, stärka dess resiliens och på så sätt även bidra till att skydda det gröna stråk som parken utgjorde en del av. READ MORE

 2. 17. The Role of Ecosystem Services for a Resilient Urban Agriculture System : Case Studies from the Stockholm Region

  University essay from KTH/Hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik

  Author : Barbro Rosenberg; [2021]
  Keywords : Urban agriculture; Ecosystem services; Resilience; Indoor farming; Outdoor farming; Greenhouse; Stadsodling; Ekosystemtjänster; Resiliens; Inomhusodling; Utomhusodling; Växthusodling;

  Abstract : Just like in the rest of the world, the urban population in Sweden is increasing each year, which means that cities are becoming increasingly densified and natural green areas are claimed and used for built environment. As a result, biodiversity in cities is often low and inhabitants risk facing losses of ecosystem services of various kinds. READ MORE

 3. 18. An Examination of Nature-based Solutions for Coastal Adaptation in Southern Sweden

  University essay from Lunds universitet/Avdelningen för Riskhantering och Samhällssäkerhet

  Author : Elizabeth Fiertz; [2021]
  Keywords : Green Infrastructure; Resilience; Disaster Risk Reduction; Climate Change Adaptation; Coastal Flood Protection; Erosion Protection; Earth and Environmental Sciences;

  Abstract : While grey infrastructure, such as sea walls, have been the traditional method of mitigating coastal hazards there has been an increasing interest in adapting using natural processes, known as Nature-based Solutions (NbS). As with most places in the world, southern Sweden is facing an increase in coastal hazards due to climate change related sea level rise. READ MORE

 4. 19. Ekologiskt hållbar- eller regenerativ stadsplanering? : en studie av två planeringsparadigm för återskapandet av ekologiska samband i planeringen av nya stadsdelar

  University essay from SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Author : Sanaz Kalantari; Rana Toprak; [2021]
  Keywords : Regenerativ design; landskapsarkitektur; ekologisk världsbild; design med naturen; stadsplanering; ekologi; regenerativa designprinciper; ekologisk hållbarhet; hållbar utveckling; Uppsala; Rosendal; Regen Villages;

  Abstract : Dagens befolkningstillväxt och urbanisering, löses i stadsplanering genom förtätning och otalig exploatering av naturen; i strävan efter storskalig effektivitet, vilket sker på bekostnad av människans respektive naturens livskvalitet. Detta medför bland annat miljöförstöring, extrema klimatförändringar och rubbade ekosystem, vilket gör det svårare att återställa livskvaliteten för respektive part. READ MORE

 5. 20. Quantifying panarchy of lake systems: implication for resilience and management (Case study)

  University essay from Uppsala universitet/Institutionen för geovetenskaper

  Author : Ran Hur; [2021]
  Keywords : Sustainable Development; Liming; Panarchy; Resilience; Lake ecosystem; Natural resource management;

  Abstract : Liming has been used extensively in Sweden, but the management success has been only partial, mostly mitigating the impact of acidification rather than restoring the ecological communities to a self-maintaining pre-acidified state. Rather than a sound restoration tool, liming is a form of command-and-control management that comprises a significant disturbance in the system, which manifests in the form of profound alterations of biophysical settings of lakes. READ MORE