Essays about: "Emma Axelsson"

Showing result 1 - 5 of 7 essays containing the words Emma Axelsson.

 1. 1. Urban buskmosaik : nutida perspektiv på buskars användning i hållbara och attraktiva utemiljöer

  University essay from SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Author : Emma Axelsson; Matilda Eriksson; [2020]
  Keywords : biotopplantering; buskar; The woody meadow project; växtsamhälle; hed; stäpp; shrubland; hårdgjord miljö;

  Abstract : Buskar är en välanvänd växtkategori i offentlig miljö i Sverige, men tenderar att framför allt användas i monotona massplanteringar som både har låga visuella- och ekologiska värden. Samtidigt är buskar det växtmaterial som är mest användbart med avseende på hållbarhet, låg skötselintensitet och mångsidighet. READ MORE

 2. 2. Did the 1918 Influenza Pandemic Affect International Trade?

  University essay from Lunds universitet/Nationalekonomiska institutionen

  Author : Madeleine Lindblad; Emma Axelsson; [2020]
  Keywords : Spanish Influenza; Trade; Fixed effects; Gravity Model; Life expectancy; Mortality; Pandemics; Poisson; Business and Economics;

  Abstract : The aim of this study is to contribute to the existing literature by investigating what to our knowledge is a previously unexplored area, namely if the 1918 Influenza Pandemic - the Spanish flu - had an effect on global trade. The Spanish flu is estimated to have killed 17-100 million people between 1918-1920 (CDC NCIRD, 2018; Roser, 2020). READ MORE

 3. 3. Vegetationens dynamiska utveckling på nybyggda bostadsgårdar

  University essay from SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Author : Emma Axelsson; [2018]
  Keywords : bostadsgård; förtätning; dynamisk; vegetationsutveckling; växtkvalitet; etablering; förvaltning;

  Abstract : Dagens stadsbyggnadsideal och förtätning gör att bostadsgårdar och den halvoffentliga ytan i staden minskar. Åkermark, industriområden och industrihamnar bebyggs med bostäder, i åtskilliga fall platser som inte har några uppvuxna träd och buskar. Detta ger speciella förutsättningar för dessa bostadsområdens framtida gröna miljöer. READ MORE

 4. 4. The road to success on Instagram? Engagement and Interaction! : A study of the relevance of interaction and engagement and their impact on ASOS’ reputation

  University essay from Uppsala universitet/Institutionen för informatik och media; Uppsala universitet/Institutionen för informatik och media

  Author : Emma Narving; Anneli Nilsson; [2016]
  Keywords : ;

  Abstract : The purpose of this study is to study ASOS, an online fashion retailer, in order to identify success factors in creating interaction and engagement through ASOS’ Instagram communication and to investigate if this engagement and interaction shapes ASOS reputation positively. This purpose has been the foundation of the study’s research questions: 1. READ MORE

 5. 5. The Mature Micro Business and its Network : Advancing the qualitative case study on network tie content and strength

  University essay from Umeå universitet/Företagsekonomi

  Author : Emma Axelsson; [2013]
  Keywords : Network s ; micro businesses; context; contextual; structure; content; strength; single case; ethnography; critical realism;

  Abstract : The value creating mechanism of business networks has been acknowledged in research (Casson & Della Giusta, 2007, p. 221; Granovetter, 1973; Jones, Hesterly & Borgatti, 1997, p. 912). Within small business research, focus has been on network structure (Jack, Moult, Anderson & Dodd. READ MORE