Essays about: "Erik Grafström"

Found 3 essays containing the words Erik Grafström.

 1. 1. CSR för delade värderingar : en fallstudie av kundperspektiv hos skogs- och lantbrukskunder inom banksektorn

  University essay from SLU/Dept. of Forest Economics

  Author : Erik Grafström; [2019]
  Keywords : consumer behaviour; corporate social responsibility; CSR 2.0; Hertzberg’s two-factor theory; laddering; means-end chain; Schwartz theory of fundamental values; konsumtionsbeteende; Hertzbergs tvåfaktorteori; Schwartz teori för grundläggande värderingar; socialt ansvarstagande i företag;

  Abstract : Finansbranschen, vilken är en bransch beroende av relationer. Hållbarhetsarbete som innebär begränsning av social och miljömässig påverkan är idag en viktig del av företagande i många branscher. Hur hållbarhetsarbetet tas i uttryck kan skilja sig mycket även inom samma bransch. READ MORE

 2. 2. Handelshinders dominoeffekt : en kvantitativ studie av svenska trävarors förutsättningar på den kinesiska marknaden

  University essay from SLU/Department of Forest Biomaterials and Technology (from 131204)

  Author : Erik Grafström; Anna Gebre-Medhin; [2017]
  Keywords : internationell handel; tull; handelshinder; Kina; Kanada; USA; Sverige; sågade barrträvaror;

  Abstract : Den internationella virkesmarknaden går sannolikt en spännande framtid till mötes och det råder delade meningar hur denna kommer se ut. Optimister menar att träkonsumtionen i världen kommer öka tillsammans med den ökande miljömedvetenheten och satsningar på träkonstruktioner samt nya träbaserade material är framtiden. READ MORE

 3. 3. Resilient and optimized LDAP database implementation for a large scale HLR/HSS

  University essay from Uppsala universitet/Institutionen för informationsteknologi

  Author : Erik Grafström; [2012]
  Keywords : ;

  Abstract : Telecommunications databases have high requirements on availability and real-time performance. The database implementation must be able to handle millions of active subscribers and thousands of concurrent  database requests. READ MORE