Essays about: "European landscape convention"

Showing result 1 - 5 of 25 essays containing the words European landscape convention.

 1. 1. Årummet i Örbyhus : ett gestaltningsförslag

  University essay from SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Author : Cecilia Eriksson; [2019]
  Keywords : gestaltning; park; natur; vattenmiljö; stråk; Örbyhus; vistelse;

  Abstract : Tegelsmoraån går rakt igenom Örbyhus alldeles intill järnvägsstationen. Runt ån finns ett årum som idag genomkorsars av en gångväg. Eftersom årummet ligger bredvid järnvägsstationen är det många som använder det för att ta sig till arbetet eller skolan. READ MORE

 2. 2. GIS och historiska förändringar i landskapet - exemplet Hjälmarsänkningen : Biskopsvrak och Lunger studerade genom en sekvens av historiska kartor

  University essay from SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Author : Camilla Ståhl; [2019]
  Keywords : Landskap; GIS; Hjälmaren;

  Abstract : Sjön Hjälmaren är belägen där Örebro, Västmanlands och Södermanlands län möts. Sänkningen av denna sjö mellan 1878 och 1888 framstår som ganska spektakulär, inte minst från ett nutida perspektiv. Vattennivån sänktes med strax över en meter och nästan 20 000 hektar tidigare våt- och ängsmark kunde omvandlas för åkerbruk. READ MORE

 3. 3. Kartläggning av planeringsprocessen vid storskaliga väginfrastrukturprojekt : en studie med fokus på landskapsperspektiv och åtgärdsvalsstudier i Stockholms län

  University essay from SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Author : Emma Granell; [2019]
  Keywords : åtgärdsvalsstudier; Trafikverket; landskapsanalys; E4; projektprocessen; landskapsplanering; storskalig väginfrastruktur;

  Abstract : Arbetet syftar till att kartlägga planeringsprocessen vid stora väginfrasturkturprojekt; vilka lagar och planer måste man förhålla sig till, och vem är det egentligen som medverkar i processen? Ett speciellt fokus ligger på åtgärdsvalsstudier som 2013 implementerades av trafikverket på begäran av regeringen i proposition 2008/09:93, Mål för framtidens resor och transporter från 2009. Hur påverkar åtgärdsvalsstudierna planeringsprocessen? När kommer de in? Utgår åtgärdsvalsstudierna i någon aspekt från någon landskapsanalys? Hur tas landskapet hänsyn till i åtgärdsvalsstudierna? Åtgärdsvalsstudier har framförallt haft positiv inverkan på faktumet att planeringsprocessen blivit mer sammanhållen från start, och därmed skapas förutsättningar för processen att bli mindre tidskrävande och att kostander i många fall minskar. READ MORE

 4. 4. Visuell påverkan : metoder och verktyg i GIS som tar särskild hänsyn till landskapets egenskaper

  University essay from SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Author : Elin Ögren; [2015]
  Keywords : GIS; visuell påverkan; Visual impact; ZVI; Viewshed; European Landscape Convention; landskapsanalys; synbarhetsanalys;

  Abstract : Med detta arbete vill jag undersöka möjligheterna för landskapsarkitekten att använda GIS för att ta fram underlag till att göra bedömningar rörande visuell påverkan. Jag vill även undersöka hur man använder och anpassar arbetet i GIS efter den specifika platsen och situationen. READ MORE

 5. 5. Är det här ditt landskap? : en studie i att analysera ett landskap utifrån brukaren

  University essay from SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Author : Lisa Maria Dieckhoff; [2015]
  Keywords : landskapsanalys; LCA; medborgardialog; strategisk planering;

  Abstract : Den här uppsatsen undersöker landskapsanalyser, i syfte att testa alternativa metoder in metoden landscape character assessment, LCA och bredda den bild som visas i en landskapsanalys. Uppsatsens problembild är främst baserad på Butlers (2014) forskning om LCA och representation, där det finns en skillnad mellan den teoretiska diskursen och den praktiska användningen. READ MORE