Essays about: "Europeiska Landskapskonventionen"

Showing result 1 - 5 of 17 essays containing the words Europeiska Landskapskonventionen.

 1. 1. Årummet i Örbyhus : ett gestaltningsförslag

  University essay from SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Author : Cecilia Eriksson; [2019]
  Keywords : gestaltning; park; natur; vattenmiljö; stråk; Örbyhus; vistelse;

  Abstract : Tegelsmoraån går rakt igenom Örbyhus alldeles intill järnvägsstationen. Runt ån finns ett årum som idag genomkorsars av en gångväg. Eftersom årummet ligger bredvid järnvägsstationen är det många som använder det för att ta sig till arbetet eller skolan. READ MORE

 2. 2. Delaktighet och ekosystemtjänster som utgångspunkter för Ekebydalen som landskapspark

  University essay from SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Author : Sara Rydeman; Ellinor Scharin; [2016]
  Keywords : delaktighet; ekosystemtjänster; verktyg för inventering och analys av ekosystemtjänster;

  Abstract : Examensarbetets fokus är att med ekosystemtjänster och delaktighet som utgångspunkter utforma ett program med mål och strategier för hur Ekebydalen kan utvecklas som landskapspark, för att möta nya behov och förutsättningar för hållbarhet i en tid av förtätning. Uppsala är Sveriges snabbast växande stad och strategin för tillväxt är förtätning. READ MORE

 3. 3. Är det här ditt landskap? : en studie i att analysera ett landskap utifrån brukaren

  University essay from SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Author : Lisa Maria Dieckhoff; [2015]
  Keywords : landskapsanalys; LCA; medborgardialog; strategisk planering;

  Abstract : Den här uppsatsen undersöker landskapsanalyser, i syfte att testa alternativa metoder in metoden landscape character assessment, LCA och bredda den bild som visas i en landskapsanalys. Uppsatsens problembild är främst baserad på Butlers (2014) forskning om LCA och representation, där det finns en skillnad mellan den teoretiska diskursen och den praktiska användningen. READ MORE

 4. 4. Landskapsaspekten i åtgärdsvalsstudier

  University essay from SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Author : Katharina Nyström; [2015]
  Keywords : åtgärdsvalsstudie; ÅVS; landskap; ELC; infrastruktur; landskapskaraktärisering; LKA;

  Abstract : Transportsystemet i sin helhet ska betraktas i ett samhällsbyggnadsperspektiv. Infrastruktur ger förutsättningarna för markanvändning och bebyggelseutveckling. READ MORE

 5. 5. Herrestadsfjället : vindkraft i samspel med landskapet

  University essay from SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Author : Sandra Vindelstam; [2014]
  Keywords : Herrestadsfjället; Uddevalla; vindkraft; dialogbaserad landskapsanalys; landskapsanalys; Europeiska landskapskonventionen; ; ljudlandskap;

  Abstract : Den 1 maj 2011 trädde Europeiska landskapskonventionen i kraft i Sverige. Det har medfört att synen på landskap förändrats och att det ställs nya krav på de som arbetar med landskap. Landskapskonventionen trycker på allmänhetens medverkan i landskapsplaneringen. READ MORE