Essays about: "Förskollärare"

Showing result 1 - 5 of 16 essays containing the word Förskollärare.

 1. 1. Utevistelse på förskolan : hur barns utevistelse påverkas av platsens förutsättningar och andra faktorer

  University essay from SLU/Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Author : Jenny Lind; [2021]
  Keywords : friyta; förskola; förskolegård; barn; utevistelse; lek; utflykt;

  Abstract : Denna studie syftar till att undersöka vilka faktorer som påverkar förskoleverksamhetens utevistelse och barnens lek. Tidigare studier inom området har visat att utevistelsen är viktig för barns hälsa och välmående. Dessa undersökningar har också visat att stora kuperade gårdar med naturlig växtlighet ger mer aktiva barn. READ MORE

 2. 2. Barns perspektiv på interaktion med förskollärare i förskolan – en systematisk forskningsöversikt

  University essay from Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande

  Author : Hanna Petersson; [2020-12-17]
  Keywords : Barns perspektiv; interaktion; förskollärare; barn; skola;

  Abstract : Children's perspectives' is a concept used in both research and early childhood education. However, the concept is not easily defined. Furthermore, there is a diversity of approaches and theories on the subject, which results in various methodologies as well as various results. READ MORE

 3. 3. Preschoolers’ Parents Navigate Control and Responsibility

  University essay from Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Author : Anita Benson; [2020]
  Keywords : parenting; responsibility; preschool; preschool teacher; control; föräldraskap; ansvar; förskollärare; förskola; kontroll;

  Abstract : In this paper, I address a situation faced by preschool parents in their interaction with preschool practitioners. In interviews with parents, it became apparent that parents sensed a loss of control over how their children were being raised once they started preschool. READ MORE

 4. 4. Free from what? Limitations on Free Play

  University essay from Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Author : Atle Lindskoug; Anastasia Niemi; [2019]
  Keywords : Free Play; Limitation; Preschool; Foucault; National curriculum; Power;

  Abstract : Syftet med denna studie är att undersöka hur den fria leken på svenska förskolor är begränsad för att gå i linje med förskolans uppdrag som det är presenterat i läroplanen. För att uppnå detta har vi intervjuat sju förskollärare på två svenska förskolor angående deras syn på den fria leken och hur den är begränsad. READ MORE

 5. 5. ”Andas lite frisk luft för att sedan komma in och få ny ork” : En studie om förskollärares erfarenheter av utomhusvistelsen på förskolan

  University essay from Mittuniversitetet/Avdelningen för utbildningsvetenskap

  Author : Ida Sperring; Sara Salthammer; [2018]
  Keywords : Erfarenhet; Förskola; Förskollärare; Innehåll; Inställning; Syfte; Utevistelse;

  Abstract : Syftet med den här kvalitativa intervjustudien har varit att undersöka hur sex förskollärare från sex olika förskoleverksamheter beskriver sina erfarenheter om utevistelsen. Tidigare forskning på området har visat på att det finns flera hälsoaspekter med att vistas utomhus, samtidigt som annan forskning visar på att pedagogernas inställning till utevistelse har en stor inverkan på om de väljer att gå ut eller inte. READ MORE