Essays about: "Förskollärare"

Showing result 11 - 15 of 16 essays containing the word Förskollärare.

 1. 11. De närboendes besöksvanor och attityder till naturområdet Stadsliden i centrala Umeå : en kvantitativ enkätstudie med kompletterande kvalitativa intervjuer

  University essay from SLU/Dept. of Forest Ecology and Management

  Author : Maja Johansson; [2014]
  Keywords : tätortsnära skogsområden; urban forest areas;

  Abstract : Detta examensarbete handlar om det tätortsnära skogsområdet Stadsliden, en knapp kilometer från Umeå stadskärna. Syftet med denna studie är att undersöka attityder och besöksmönster som är kopplade till Stadsliden och hur området kan anpassas bättre till besökarnas önskemål med lämpliga förvaltningsåtgärder så som skogsskötsel, planering och information. READ MORE

 2. 12. En jämförelse mellan barn med psykopatiliknande egenskaper och andra barn i utagerandeproblematik

  University essay from Örebro universitet/Institutionen för beteende-, social- och rättsvetenskap

  Author : Karin Engelholm; [2008]
  Keywords : Psykopatisk personlighetsstörning; förskolebarn; psykopatiliknande egenskaper; frågeformulär; utagerandeproblematik;

  Abstract : Forskning gjord på vuxna med psykopatisk personlighetsstörning, samt ungdomar med psykopatiliknande egenskaper har visat på samband med kriminalitet. Detta förde fram frågan huruvida det var möjligt att identifiera psykopatiliknande egenskaper redan hos barn? Skulle detta i så fall vara en särskilt problematisk grupp? Skulle denna grupp av barn med psykopatliknande egenskaper skilja sig från andra grupper av barn i utagerandeproblematik? Studien gjordes i form av två olika frågeformulär, som tilldelades förskollärare och barnets föräldrar på förskolor i Örebro, Kumla samt Linköping. READ MORE

 3. 13. A study of generations, choice of occupation and the possible influences it can have on an individual’s ecological behaviour in everyday life

  University essay from Södertörns högskola/Institutionen för livsvetenskaper

  Author : Johanna Carlsson; [2008]
  Keywords : Environmental Science; Environmental consciousness; environmental concern; ecological behaviour; generation and occupation; Miljömedvetenhet; miljöintresse; ekologiskt beteende; generationstillhörighet och yrke;

  Abstract : Environmental consciousness among the Swedish population has considerably increased over the last decade. However, to be concerned with environmental questions does not automatically lead to greater ecological awareness and behaviour in everyday life. READ MORE

 4. 14. Jämställdhet i förskolan : En studie om hur förskollärare bemöter barn ur ett könsperspektiv

  University essay from Högskolan i Jönköping/HLK, Ämnesforskning; Högskolan i Jönköping/HLK, Ämnesforskning

  Author : Erika Hegestig; Erika Andersson; [2008]
  Keywords : Gender; preschool; preschool teacher; equality; sex.; Genus; förskola; förskollärare; jämställdhet; kön.;

  Abstract : SammanfattningSyftet med vår studie är att undersöka hur flickor respektive pojkar bemöts av förskollärare beroende på barnens kön. Genom observationer vill vi studera om barn bemöts lika/olika utifrån deras kön. READ MORE

 5. 15. Samma möjligheter i förskolan oavsett kön? : -en studie i hur förskollärare uppfattar barns tankar om genus

  University essay from Mälardalens högskola/Institutionen för samhälls- och beteendevetenskap; Mälardalens högskola/Institutionen för samhälls- och beteendevetenskap

  Author : Pia Rodin; Joanna Anderskans; [2008]
  Keywords : förskola; genus; jämställdhet; könsroll; könsmönster;

  Abstract : Syftet med detta examensarbete var att undersöka om barn och förskollärare hade samma uppfattningar om genus och om barnen reflekterade kring könsskillnader. Förskollärare har ett stort inflytande på de barn de möter och därför ville vi ta reda på hur man kan arbeta praktiskt med genusfrågor i förskolan. READ MORE