Essays about: "Görande"

Found 5 essays containing the word Görande.

 1. 1. Project Managers Description of Learning Aspects : Brain, heart, two ears, and one mouth

  University essay from Karlstads universitet/Handelshögskolan (from 2013)

  Author : Therese Eriksson; [2022]
  Keywords : Keywords: Change and implementation projects; learning aspects; project manager; thematic analysis; Nyckelord: Inlärningsaspekter; tematisk analys; projektledare; förändrings- och implementeringsprojekt;

  Abstract : Introduction: All human activity involves knowledge acquisition or learning and includes all the individuals' abilities. Many project organisations struggle with learning despite methods such as lessons learned. Aim: The study aimed to investigate and further develop knowledge about unlearning and re-learning in change-and implementation projects. READ MORE

 2. 2. RISK, RESPECT & UNSPEAKABLE ACTS : Untangling Intimate-Sexual Consent through 'Intuitive Inquiry' & 'Agential Realism'

  University essay from Karlstads universitet/Centrum för genusforskning (from 2013)

  Author : Frida Storm; [2021]
  Keywords : Doing; Consent; Communication; Intuition; Somatics; Intimacy; Sex; Sexual; Violence; Negotiation; Coercion; Rape; Legislation; Feminism; Neoliberal; Queer; Fanzine; BDSM; Dance; Performance; Sex Work; Responsibilization; Accountability; Diffraction; Entanglement; Autonomy; Agency; Power; Trauma.; Görande; samtycke; consent; kommunikation; intuition; somatik; intimitet; sex; sexuellt; våld; förhandling; tvång; våldtäkt; lagstiftning; feminism; nyliberalism; queer; fanzine; BDSM; dans; uppträdande; sexarbete; responsibilisering; ansvar; diffraction; entanglement; autonomi; agens; makt; trauma.;

  Abstract : In an attempt to address the issues in research and theory on consent, this thesis explores what consent can be seen as "doing" through an 'Intuitive Inquiry' (Anderson 2011a) and 'Agential Realism' (Barad 2007). Various manifestations of consent appears through: the experience of the researcher, consent research and theory, consent legislation, interviews with professionals in intimate-sexual consent, and, feminist fanzines. READ MORE

 3. 3. Transformativa utrymmen i arbetsmarknadsinriktad prerehabilitering : platsens betydelse för positiva utvecklingsprocesser

  University essay from SLU/Dept. of People and Society

  Author : Josefin Wilkins; [2020]
  Keywords : miljöpsykologi; fenomenologi; psykoterapi; arbetsmarknadsinriktad rehabilitering; levda erfarenheter; välbefinnande; hälsoutveckling; progression; environmental psychology; phenomenology; psychotherapy; work rehabilitation; lived experience; health; development;

  Abstract : Med utgångspunkt i miljöpsykologi och beskrivande fenomenologi skildras den levda upplevelsen av hälsa och utveckling hos deltagare under de allra första stadierna i en rehabiliteringskedja. Ett strategiskt urval av deltagare låg till grund för tre semi-strukturerade intervjuer. READ MORE

 4. 4. Walking the Rainbow: Using the environment as a catalyst for the dissolution of gender norms in the preschool

  University essay from Malmö högskola/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Author : Lisa Lynch; [2016]
  Keywords : Gender; Gender equality; Language; Learning environment; Preschool education; Sex roles; Social norms;

  Abstract : Studier har visat att barn påverkas av den miljö de befinner sig i. Den fysiska världen talar ett språk som berättar om samhällets krav, förväntningar och värderingar på individen, inklusive förväntningar angående kön/genus. READ MORE

 5. 5. Genes involved in ovulation rate and litter size in sheep

  University essay from SLU/Dept. of Animal Breeding and Genetics

  Author : Towe Jansson; [2014]
  Keywords : Genes; sheep; fecundity; ovulation rate; litter size;

  Abstract : Fertilitetsegenskaper har ofta låga arvbarheter och selektion baserat på fenotyp är ofta ineffektiv och långsam. För att förbättra fertilitetsegenskaper som ovulationsmängd och kullstorlek hos får är det effektivast att selektera avelsdjur utefter deras genotyp. READ MORE