Essays about: "Göteborg social"

Showing result 1 - 5 of 112 essays containing the words Göteborg social.

 1. 1. Kallbadande och dess platser för gemenskap, rekreation och vardagsstruktur

  University essay from SLU/Department of People and Society

  Author : Elin Kajander; [2021]
  Keywords : kallbad; vinterbad; bad; rekreation; landskapsarkitektur; friluftslivsplanering; cold bath; winther bathing; bath; recreation; landscape architecture; outdoor life planning;

  Abstract : Den pågående pandemin under 2020–2021, då denna studie har tagit fram, har utökat svenskars användning av natur- och rekreationsområden. Ett förändrat friluftsliv kan ge upphov till nya aktiviteter. En aktivitet som under den senaste tiden, och särskilt under pandemin, har fått ett uppsving är kallbad. READ MORE

 2. 2. Urbana experimentella bostadsprojekts potential för hållbar stadsutveckling : en fallstudie av Greenhouse, Brf Viva och Kvarteret Backåkra 2

  University essay from SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Author : Hanna Pedersen; Isabelle Göransson; [2021]
  Keywords : bostadsojämlikhet; bostadsutveckling; ekologisk hållbarhet; ekosocial integrering; hållbar stadsutveckling; hållbarhetsomställning; social hållbarhet; urbana experiment;

  Abstract : Urbana experiment har kommit att bli en framstående strategi inom stadsutveckling, men riskerar att reproducera ojämlika sociala förhållanden och förstärka befintliga hållbarhetsutmaningar. Syftet med denna studie var att undersöka vilken potential urbana experiment har för hållbar stadsutveckling, genom ett särskilt fokus på bostadssektorn som redan idag präglas av hållbarhetsutmaningar i form av bostadsojämlikhet samt utsläpps- och resursintensitet. READ MORE

 3. 3. Att nyttja tills vidare : temporära aktiviteter och funktioner i underutnyttjade urbana rum

  University essay from SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Author : Matilda Dahlström; [2020]
  Keywords : temporär; temporär funktion; temporär gestaltning; stadsplanering; landskapsarkitektur; stadsutveckling; social hållbarhet; underutnyttjade stadsrum; under förändring; urban;

  Abstract : Syftet med arbetet har varit att studera huruvida temporär landskapsarkitektur kan förändra underutnyttjade stadsrums identitet, atmosfär och upplevda värde. Dessutom ville jag undersöka om det temporära skulle kunna ha långsiktiga följdeffekter på stadsrummen och de människor som besöker dem även efter det att det temporära har avslutats, och om det temporära skulle kunna främja eller förbättra socioekonomisk hållbarhet i staden. READ MORE

 4. 4. Temporära platser : ett verktyg för invånare att utveckla sin närmiljö

  University essay from SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Author : John Lind; Anna Peterson; [2020]
  Keywords : landskapsarkitektur; stadsplanering; medborgardialog; temporära platser; temporär användning; Jubileumsparken; Vänskapstorget;

  Abstract : Temporära platser - alternativ användning av en plats under en begränsad tid - har under senaste åren varit ett sätt för planerare att snabbt tillgodose behovet av mötesplatser i stadens offentliga rum. Den starka urbaniseringen, ökade klyftor och klimatförändringar medför att behovet av inkluderande offentliga miljöer, som alla i staden har tillgång till, ökar. READ MORE

 5. 5. Implementation and Monitoring of the 2030 Agenda in Swedish Municipalities

  University essay from Mälardalens högskola/Industriell ekonomi och organisation; Mälardalens högskola/Industriell ekonomi och organisation

  Author : Anton Lindström; Michaela Hellsten; [2020]
  Keywords : ;

  Abstract : The 2030 Agenda consists of environmental, economic, and social perspectives with 17 universal sustainability goals with 169 targets for the world to meet by the year 2030. Sweden is historically known for its sustainability work, and the Swedish government decided to continue that work by making an action plan for the 2030 Agenda with the expectation that municipalities and regions will execute most of the work. READ MORE