Essays about: "Göteborgs stad"

Showing result 1 - 5 of 26 essays containing the words Göteborgs stad.

 1. 1. Drivers and Barriers for Reducing Food Waste in School Kitchens

  University essay from Lunds universitet/Livsmedelsteknik och nutrition (master)

  Author : Marika Arvidsson; [2019]
  Keywords : Food waste; food production; school kitchens; public kitchens; change management; change; food engineering; livsmedelsteknik; Technology and Engineering;

  Abstract : Of the food produced for human consumption, one-third is lost or wasted. Food waste has an impact on the environment in several ways and it is thus required to reduce food waste in all parts of the value chain. The objective of this thesis is to identify drivers and barriers for implementing food waste reducing strategies in school kitchens. READ MORE

 2. 2. Barn i fysisk planering : en undersökning av barnperspektiv och barns perspektiv inom kommunal verksamhet

  University essay from SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Author : Lydia Martinsson; Emma Öhrling; [2018]
  Keywords : barnperspektiv; barns perspektiv; dialog; fysisk planering; kommunal verksamhet;

  Abstract : FN:s barnkonvention belyser barns rätt att höras i frågor som rör deras livsmiljö, trots detta får barn sällan sin röst hörd i planeringsprocesser som gäller den fysiska miljön. Vi planerare försöker i många fall utgå från ett barnperspektiv vid planering av barns utemiljö, vilket innebär att vi försöker se världen utifrån barnets synvinkel. READ MORE

 3. 3. Sociala konsekvensbedömningar i den fysiska planeringen : med eller utan medborgaren?: tre fallstudier i Göteborg, Malmö och Stockholm

  University essay from SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Author : Karl Johan Johansson; [2018]
  Keywords : sociala konsekvensbedömningar; sociala konsekvensbeskrivningar; sociala konsekvensanalyser; medborgardeltagande; kommunikativ planering; hållbar stadsutveckling; miljökonsekvensbeskrivningar;

  Abstract : Social konsekvensbedömning är en arbetsmodell som syftar till att lyfta sociala aspekter, åtgärder och konsekvenser kring utvecklingen av projekt, program eller planer. I den internationella litteraturen finns olika synsätt som dominerar tillämpningen av sociala konsekvensbedömningar (hädanefter SKB) där betoningen antingen ligger på konsekvensbedömningen per se och det slutdokument som levereras eller på processen med de olika intressenter och aktörer som kan påverkas av sociala konsekvenser (Lockie 2001). READ MORE

 4. 4. Begränsad lekmiljö, begränsad lek? : en komparativ studie av två förskolegårdar i Göteborgs stad

  University essay from SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Author : Josefine Askfelt; [2018]
  Keywords : barn; lek; förskolegård; behavior settings; behavior mapping; ytareal;

  Abstract : Hur barn leker och använder sin förskolegård är grunden för det här arbetet. Vi befinner oss i en tid där städer förtätas och konkurrensen om marken är stor, vilket bland annat resulterat i att barns tillgång till utemiljöer begränsats. READ MORE

 5. 5. Programstyrningens roll inom Samhällsbyggnadsprojekt Möjligheter och utmaningar med programstyrning inom Göteborgs Stad

  University essay from Chalmers tekniska högskola/Institutionen för arkitektur och samhällsbyggnadsteknik

  Author : MARINA MARIC; [2018]
  Keywords : Programstyrning; Projektstyrning; Programstyrning inom den offentliga sektorn; Samhällsutvecklingsprojekt;

  Abstract : Dagens samhällen står inför stora utmaningar med att hantera den snabba tillväxten som sker, vilket innebär ett större tryck att anpassa samhällsutvecklingen genom användning av större och komplexa projekt. Forskare nämner att programstyrning är ett sätt att bemästra stora och komplexa samhällsbyggnadsprojekt, vilken kan innebära ett mer effektivt styre än den etablerade projektstyrningen. READ MORE