Essays about: "Global Hälsa"

Showing result 1 - 5 of 172 essays containing the words Global Hälsa.

 1. 1. Ambient temperature and risk of preterm birth in three Nepalese regions from March 2019 to May 2020: a retrospective secondary data analysis using distributed lag non-linear models

  University essay from Uppsala universitet/Institutionen för kvinnors och barns hälsa

  Author : Katharina Albert; [2022]
  Keywords : preterm birth; ambient temperature; neonatology; Nepal; DLNM;

  Abstract : Background: Preterm birth is a global health problem which causes significant short- and long-term morbidity and mortality. Pathophysiology is not entirely clear and due to climate change environmental risk factors, such as extreme temperatures, should be considered as emerging and modifiable risk factors. READ MORE

 2. 2. Trädkronstäckning i urbana miljöer : en fallstudie av Uppsala tätorts trädkronstäckning

  University essay from SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Author : Klara Elmblad; Julia Hultegård; [2022]
  Keywords : urbana träd; trädkronstäckning; stadsplanering; stadsskogsbruk; i-Tree Canopy;

  Abstract : Träd i urbana miljöer är viktiga för att kunna hantera de globala utmaningar som dagens samhälle står inför. Stadsskogsbruk - det vill säga planering samt förvaltning av samtliga träd inom och i anslutning till stadsmiljön - kan bidra till ett mer klimatanpassat samhälle. READ MORE

 3. 3. Lövskogsleden : ett utforskande arbete i hur landskapsarkitektur kan utveckla ett grönt stråk för rekreation i den redan gestaltade livsmiljön

  University essay from SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Author : Kajsa Andén; [2022]
  Keywords : rekreativa stråk; urban natur; gestaltad livsmiljö; rekreation; viderkvickelse; landborgen; urban skog;

  Abstract : Detta examensarbete tar avstamp från begreppet omsorgsfullt gestaltade livsmiljöer och frågan hur vårt vardagslandskap kan bidra till ökad hälsa och välbefinnande, ett av de 17 globala målen inom Agenda 2030. Genom platsbesök, litteraturstudier, skissarbete och ett öppet förhållningssätt undersöks ett befintligt grönt stråk för att se dess rekreativa potential och hur dessa kan utvecklas till offentliga och varierade rum för rekreation i Helsingborg. READ MORE

 4. 4. Naturban : naturinspirerad gestaltning av en park längs Fyrisån i Uppsala

  University essay from SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Author : Sara Lovisin; Josefin Vidén; [2022]
  Keywords : naturbaserade lösningar; mångfunktionell yta; resiliens; urbanekologi;

  Abstract : Städer ligger ofta i områden med en naturligt hög biologisk mångfald. De globala klimatförändringarna innebär en ökad förekomst av extremväder vilket tillsammans med storskaliga monokulturella landskap utgör ett hot mot den biologiska mångfalden. READ MORE

 5. 5. Exploring the Perception of Mental Well-being among Myanmar Migrants with refugee status during their Resettlement Process in Sweden A Qualitative Content Analysis

  University essay from Lunds universitet/Socialmedicin och global hälsa

  Author : Hsu Mon Soe; [2022]
  Keywords : Keywords: Refugee resettlement; Migrants; Myanmar migrants; Burmese; Mental health; Mental well-being; Sweden; Qualitative Content Analysis.; Medicine and Health Sciences;

  Abstract : Background and Aim: Sweden is one of the European countries which receive refugees worldwide, including those from Myanmar. As Myanmar refugees begin to resettle in Swedish society, they might experience challenges that may affect their mental health and well-being. READ MORE