Essays about: "Glyphosate"

Showing result 1 - 5 of 11 essays containing the word Glyphosate.

 1. 1. Kontroll av renkavle (Alopecurus myosuroides Huds.) utan glyfosat

  University essay from SLU/Dept. of Crop Production Ecology

  Author : Sofie Pålsson Andersson; [2019]
  Keywords : renkavle; Alopecurus myosuroides Huds.; glyfosat; falsk såbädd; intervju;

  Abstract : Renkavle (Alopecurus myosuroides Huds) är ett vinterannuellt gräs som är ett problematiskt ogräs i höstsådda grödor. Syftet med detta kandidatarbete är att genom litteraturstudie och intervjuer beskriva eventuella konsekvenser i bekämpningen av renkavle vid ett glyfosatförbud samt även att beskriva de möjliga kontrollåtgärder som kan tillämpas vid ett förbud. READ MORE

 2. 2. A greener peace: Ensuring environmental sustainability in post-conflict Colombia

  University essay from Lunds universitet/Internationella miljöinstitutet

  Author : Alejandro Valencia; [2019]
  Keywords : Deforestation; substitution of illicit crops; alternative development; environmental justice; glyphosate; Earth and Environmental Sciences;

  Abstract : Despite its small size Colombia hosts 10% of the planet’s biodiversity, in the over 53% of its territory which is covered by different types of tropical and Andean forests. However, decades of war have had devastating effects on the country’s environment, which is threatened with deforestation for the clearing for agriculture areas, mostly for illegal crops; as well as on its population, which has seen forced displacement of an estimated 8. READ MORE

 3. 3. Falsk såbädd med Väderstad CrossCutter Disc : en jämförelse med standardtallrikar och gåsfotsskär

  University essay from SLU/Dept. of Crop Production Ecology

  Author : Sara Hellgren; [2019]
  Keywords : CrossCutter Disc; falsk såbädd; fröbank; groning; groningsvila; gåsfots-skär; Lapsana communis; ogräsbekämpning; ; reducerad bearbetning; spillsäd; tallriks-redskap; Tripleurospermum perforatum; Veronica agrestis;

  Abstract : Reducerad jordbearbetning har ökat i popularitet bland svenska lantbru-kare under senare år, främst på grund av tidsbrist och minskad lönsamhet i jordbruket. En mindre intensiv jordbearbetning har också en rad andra posi-tiva effekter, framförallt för markstrukturen och att växtnäringsläckaget minskar, men en vanlig konsekvens av reducerad jordbearbetning är att ogräsförekomsten ökar, vilket gör växtodlingen beroende av herbicider. READ MORE

 4. 4. Glyfosatförbudets förväntade effekter på växtodlingsstrategin : en företagsekonomisk fallstudie om beslut och resursutnyttjande

  University essay from SLU/Dept. of Economics

  Author : Lucas Hylander; Erik Johansson; Herman Lönnqvist; [2018]
  Keywords : glyfosat; strategi; jordbruk; växtodling; beslut; SWOT; bricolage; resurs; förändring; organisation;

  Abstract : According to LRF Konsult, who carried out a survey named Lantbruksbarometern 2016, a large proportion of the participating farmers stated that their profitability is low or indeed very low. The Swedish agricultural sector has gone through substantial structural changes, which has led to an increasing competition. READ MORE

 5. 5. Klippträda istället för svartträda : icke-kemisk kvickrotsbekämpning i växande gröda

  University essay from SLU/Dept. of Crop Production Ecology

  Author : Erik Bertholtz; [2016]
  Keywords : Elymus repens; kvickrot; mekanisk bearbetning; italienskt rajgräs; vitklöver; konkurrens; couch grass; mechanical treatment; Italian ryegrass; white clover; competition;

  Abstract : Kvickrot (Elytrigia repens (L.) Desv. ex Nevski) är ett flerårigt ogräs som är vanligt förekommande i svenska odlingsmarker. Innan kemisk totalbekämpning med glyfosat var kvickrot ett vanligt problem i lantbruket. READ MORE