Essays about: "Green infrastructure"

Showing result 1 - 5 of 169 essays containing the words Green infrastructure.

 1. 1. Assessing the potential for vertical urban agriculture for multi-storey buildings : a case study of the proposed Culture Casbah development in Rosengård, Malmö

  University essay from SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Author : Francisco Javier Valerio Trujillo; [2020]
  Keywords : urban agriculture; well-being; sustainable development; urban ecological infrastructure; food security; densification; urban ecology infrastructure; community gardens;

  Abstract : This thesis proposes the use of urban agriculture as a tool to address three global challenges related to population growth in cities; densification, climate change and health risk by studying the history and benefits of urban agriculture, it is possible to understand the benefits in better integrating urban agriculture into new urban infrastructure, particularly in high-density housing areas. These benefits include; better living conditions, reduced food transportation, stormwater management and strong links between communities. READ MORE

 2. 2. Stadsförtätningens konsekvenser på sociala värden : en studie av planprogrammet 2017 för utbyggnad och förtätning i Eriksberg, Uppsala

  University essay from SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Author : Jana Rafea; [2020]
  Keywords : förtätning; sociala värden; konsekvenser; samhälle; stadsplanering;

  Abstract : Detta arbete behandlar stadsförtätningen i Eriksberg, Uppsala och hur den har an-vänts som en lösning på bostadsbristproblematiken. Bostadsbristen i Uppsala har lett till ökad förtätning på grund av dess fördelar. Genom stadsförtätning tas mindre mark i anspråk och befintlig infrastruktur förbättras och byggs på. READ MORE

 3. 3. Are climate budgets the new green? A critical study of environmental discourses in Oslo's climate budget

  University essay from Lunds universitet/LUCSUS

  Author : Anne-Sofie Sejer Sejer Petersen; [2020]
  Keywords : Oslo; climate budget; environmental discourses; degrowth; consumption-based emissions; city GHG mitigation; environmental science; Social Sciences;

  Abstract : Reducing greenhouse gas emissions at the city scale continues to be of high priority. Oslo pioneered a cross-sectoral steering method ‘the climate budget’, effectively branding themselves as ’green leaders’. READ MORE

 4. 4. Planering för ekologisk restaurering : en analys av Naturvårdverkets riktlinjer om regionala handlingsplaner för grön infrastruktur

  University essay from SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Author : Lisa Mayr; [2020]
  Keywords : ekologisk restaurering; grön infrastruktur; regional planering;

  Abstract : I mars 2019 förklarade FN:s generalförsamling det kommande decenniet som The UN Decade on Ecosystem Restoration med ambitionen att skala upp restaureringen av skadade ekosystem på en global nivå. Detta understryker vikten av fungerande ekosystem och tydliggör behovet av att åtgärder vidtas för att återställa skadade ekosystem världen över. READ MORE

 5. 5. Plats för pollinatörer : bidrar pocket parks till stadens biologiska mångfald?

  University essay from SLU/Department of Work Science, Business Economics, and Environmental Psychology

  Author : Ingrid Björkman; [2020]
  Keywords : pocket parks; fickparker; biologisk mångfald; pollinatörer; stadsmiljöer; biodiversity; pollinator; urban spaces;

  Abstract : Det här arbetet har gjorts med avsikten att ta reda på hur städer arbetar med pocket parks för att länka samman grönområden samt för att främja stadslevande pollinatörer. Ett av målen med arbetet är att ta reda på huruvida pocket parks kan bidra till en ökad biologisk mångfald i staden och således främja stadens pollinatörer. READ MORE