Essays about: "Grot"

Showing result 1 - 5 of 58 essays containing the word Grot.

 1. 1. Biokol som produkt inom skogsbruket : en hållbar produkt med många fördelar

  University essay from SLU/Dept. of Forest Economics

  Author : Karl Johannesson; Richard Näslund; [2019]
  Keywords : biokol; gödselalternativ; grön marknadsföring; jordförbättring; kolsänka; produktförbättring; biochar; fertilizer alternative; green marketing; soil improvment; carbon storage; product development;

  Abstract : Biokol är ett material som framställs genom en pyrolysprocess, där biomassa förkolnas utan eller med väldigt låg tillgång på syre. Biomassan som används till biokolet kan vara allt ifrån GROT till kemiskt avfall från pappersbruk. READ MORE

 2. 2. Will substituting fossil fuels with biofuels lead to a net reduction in CO2 emissions? : The case of district heating in Norrköping municipality

  University essay from Stockholms universitet/Institutionen för naturgeografi

  Author : Stina Ljungberg; [2018]
  Keywords : Forest residue; slash; bio-based economy; sustainable energy; Grot; biobaserad ekonomi; hållbar energi;

  Abstract : With global warming and the international, national and local goals of reducing greenhouse gas net emissions, the phasing out of fossil fuels are of great importance. One energy source resulting in nearly no net emissions are biofuels. READ MORE

 3. 3. Ekonomisk analys av olika metoder att transportera flisad GROT från skogen till industrin via NLC Storuman

  University essay from SLU/Dept. of Forest Economics

  Author : Philip Hallström; Gustav Nylander; [2018]
  Keywords : cost analysis; FLIS4.0; logging residues; NLC Storuman; woodchips;

  Abstract : Denna studie syftar till att undersöka kostnaderna per producerad enhet (kr/TTv) och tågtransportbehovet för olika drivningssystem av flis för NLC Storuman. I dagsläget nyttjar terminalen en mobil flis men på senare tid har det diskuterats hur systemet står sig jämte andra system för flisning och transport av flisad GROT. READ MORE

 4. 4. Lönsamhetsanalys av biomassafokuserad skötsel för contortatall : en ekonomisk analys av olika skötselstrategier

  University essay from SLU/Dept. of Forest Economics

  Author : Gunnar Boglind; Karin Gyllengahm; [2018]
  Keywords : Heureka; investeringsanalys; nettonuvärde; Pinus contorta; PlanVis; investment analysis; net present value; PlanWise;

  Abstract : Contortatallens areal uppgår idag till 650 000 hektar i Sverige efter en storskalig etablering av trädslaget under 1970-talet. Trädslaget har en större volymproduktion än den inhemska tallen (Pinus sylvestris) och tidigare studier av Arshadi et. READ MORE

 5. 5. GROT-skotning med rundvirkesskotare och GROT-skotare, en jämförande studie

  University essay from SLU/Department of Forest Biomaterials and Technology (from 131204)

  Author : Daniel Frisch; [2018]
  Keywords : grotskotning; ekonomi; produktivitet; klämbanksrede; vinst; kostnad; tidsåtgång; Ponsse;

  Abstract : Skotning av grot (avverkningsrester; grenar och toppar) är vedertaget inom skogs-bruket sedan 1980-talet. Många olika system har genom åren använts för ändamålet, men det saknas en sammanställning av systemen. Dessutom har grotskotningen sedan 2012 minskat i Sverige tack vare alternativa bränslekällor som används i värmeverk. READ MORE