Essays about: "Inventory management IM"

Found 5 essays containing the words Inventory management IM.

 1. 1. Optimization of soft beverage inventory managementin practice for SMEs : A case study of JN Ltd. In China

  University essay from Högskolan i Jönköping/IHH, Företagsekonomi; Högskolan i Jönköping/IHH, Företagsekonomi

  Author : Lingxin Chen; Jiahong Xu; [2015]
  Keywords : Supply chain management SCM ; Inventory management IM ; Retailer- managed inventory RMI ; Vendor-managed inventory VMI ; Collaborative Planning; Forecasting and Replenishment CPFR ; Small-medium enterprise SME ; Beverage industry; China;

  Abstract : Introduction: Nowadays beverage companies must focus on maintaining healthy finishedgoods inventory stocks in order to be able to decrease inventory costs, meet customerrequirements and to obtain competitive advantage. However many beverage SMEdon’t have an accurate planning and forecasting to manufacturing inventories. READ MORE

 2. 2. Environmental variables determining the occurrence of the red-listed Carbonicola anthracophila and C. myrmecina in boreal forests

  University essay from SLU/Dept. of Ecology

  Author : Fiona Grossmann; [2014]
  Keywords : forest fires; biodiversity; nature conservation; forestry; prescribed burning;

  Abstract : The global biodiversity loss is mainly due to human activities such as an intensification of forestry. Boreal forest ecosystems in Fennoscandia are characterized by disturbances such as forest fires, storms and floods. READ MORE

 3. 3.

  University essay from Högskolan i Jönköping/IHH, Centre of Logistics and Supply Chain Management; Högskolan i Jönköping/IHH, Centre of Logistics and Supply Chain Management

  Author : Jonatan Partin; Fredrik Söderbring; [2009]
  Keywords : Information Logistic; Information Sharing; Web-Based Information sharing.;

  Abstract :      Problem discussion: Information Logistics has with the rising of the new technologies developed into a key is-sue for companies seeking competitive advantage. The birth and expansion of Internet has brought down the boundaries that kept business partners from sharing extensive informa-tion between each other (McClelland, 2003). READ MORE

 4. 4. Impedimentens potentiella betydelse för biologisk mångfald : en studie av myr- och bergimpediment i ett skogslandskap i Västerbotten

  University essay from SLU/Dept. of Forest Resource Management

  Author : Charlotte Gessler; [1998]
  Keywords : Impediment; Biologi; Mångfald; Studie; Myr; Berg; Landskap; Skog;

  Abstract : Många impedimenttyper anses ha varit förskonade från mänsklig påverkan under lång tid och borde därför uppvisa en lång skoglig kontinuitet. De skulle då innehålla så väl gamla, grova träd som död ved i form av lågor och stående träd, faktorer som är viktiga för ett bibehållande av artdiversiteten hos växter och djur. READ MORE

 5. 5. Skattning av ålder och andra beståndsvariabler : en fallstudie baserad på MoDo:s indelningsrutiner

  University essay from SLU/Dept. of Forest Resource Management

  Author : Jonas Bredberg; [1996]
  Keywords : forest inventories; age;

  Abstract : Inom MoDo Skog AB pågår för närvarande en nyindelning av skogsmarksinnehavet på ca 680 000 ha i norra Sverige. Nyindelningen, vilken beräknas vara avslutad 1998, genomfårs i tre steg. Inledningsvis utförs en förtolkning med hjälp av flygbilder och avancerade stereoin­ strument. READ MORE