Essays about: "Ips typographus"

Showing result 1 - 5 of 9 essays containing the words Ips typographus.

 1. 1. Granbarkborren i svenska produktionsskogar : vilka faktorer påverkar massutbrott och vilka åtgärder kan vidtas för att minska dem?

  University essay from SLU/Department of Biosystems and Technology (from 130101)

  Author : Fredrike Lohe; Sonja Otell; [2022]
  Keywords : Ips typographus; Picea abies; klimatförändringar; skadedjur; naturliga fiender; vattenstress; storm; skogsbruk; massattack;

  Abstract : Granbarkborren, Ips typographus, är en av få arter som kan öka drastiskt i populationsdensitet och leda till en omfattande dödlighet av träd i skogen. Skadorna år 2020 uppgick till ett värde på 3,5 miljarder kronor, vilket gör det värdefullt att försöka förstå varför dessa utbrott sker och vad för åtgärder som kan vidtas för att undvika dem. READ MORE

 2. 2. Grandödens och andra faktorers effekt på aspens lavflora i Fiby urskog

  University essay from SLU/Dept. of Ecology

  Author : Tore Dahlberg; [2021]
  Keywords : Fiby; granbarkborre; lavar; asp; ljus;

  Abstract : Fiby urskog är sedan lång tid tillbaka känt för en stor biologisk mångfald med många hotade arter. Bland annat finns en intressant lavflora knuten till områdets gamla aspar. Under sommaren 2019 dog stora delar av områdets granar av granbarkborreangrepp. READ MORE

 3. 3. Implementation of Scheimpflug Lidar for Entomological Monitoring of Bark Beetles

  University essay from Lunds universitet/Fysiska institutionen; Lunds universitet/Förbränningsfysik

  Author : Jonathan Peterson; [2020]
  Keywords : Scheimpflug Lidar; Lidar; Bark beetles; Forestry; Entomological monitoring; Physics and Astronomy;

  Abstract : Bark beetles are responsible for great damages to Swedish forestry every year. This project focuses on a method of entomological lidar called Scheimpflug lidar to detect and monitor bark beetles. Scheimpflug lidar uses old techniques from photography to achieve a deep field of focus to resolve objects over long distances. READ MORE

 4. 4. Bekämpningseffekten vid vinteravverkning av granbarkborreangripna träd

  University essay from SLU/School for Forest Management

  Author : Jonatan Johansson; [2020]
  Keywords : barkborre; avverkning; bekämpning;

  Abstract : Granbarkborren (Ips typographus) har historiskt sett dödat stora mängder granskog efter stormar. Både stormen 1969 och stormarna Gudrun och Pär skapade stora mängder yngelsubstrat i form av vindfällda granar vilket ledde till massförökning som följd. Vid epidemiska nivåer av granbarkborre angrips även frisk skog. READ MORE

 5. 5. Comparison between three landscape analysis tools to aid conservation efforts

  University essay from Lunds universitet/Institutionen för naturgeografi och ekosystemvetenskap

  Author : Elsa Nordén; [2016]
  Keywords : circuit theory; graph theory; connectivity; habitat fragmentation; GIS algorithms; Physical Geography and Ecosystems Analysis; Earth and Environmental Sciences;

  Abstract : Habitatminskning är ett stort hot mot den biologiska mångfalden, som ofta orsakar sämre spridning mellan habitat. I och med att kunskapen om landskapssamband har växt, har GIS-verktyg för att rumsligt analysera landskapssamband för olika arter blivit allt vanligare. READ MORE