Essays about: "Jämtlands län"

Showing result 1 - 5 of 34 essays containing the words Jämtlands län.

 1. 1. Visitor perspectives and experiences on outdoor recreation impacts, planning and management : A case study of the Jämtland triangle, Sweden

  University essay from Mittuniversitetet/Institutionen för ekonomi, geografi, juridik och turism

  Author : Carine Simon-Bellamy; [2022]
  Keywords : outdoor recreation visitor experience; landscape perspective; social carrying capacity; planning and management;

  Abstract : Outdoor recreation participation has increased during the Covid-19 pandemic and the Jämtland mountains have felt the impacts like many other geographical areas. Increased pressure from outdoor recreation risks of decreasing visitor experience and the physical conditions of the recreational landscape. READ MORE

 2. 2. Hur närheten till skidorter påverkar priset på skogsfastigheter i Jämtlands län

  University essay from SLU/School for Forest Management

  Author : Alexander Rönngren; Karl-Johan Karlsson Viksten; [2022]
  Keywords : fastighetsvärdering; regressionsanalys; skogsfastigheter;

  Abstract : En skogsfastighets värde byggs upp av ett flertal faktorer. Vissa av dessa faktorer är kopplade till avkastningen en skogsfastighet kan ge medan andra är kopplade till värden som är svårare att mäta, som till exempel möjligheten till jakt och känslan av att äga skog. READ MORE

 3. 3. Kartläggning av utbrott av bovint respiratoriskt syncytialt virus i svenska nötkreatursbesättningar under 2020

  University essay from SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Author : Sophia Lindemark; [2021]
  Keywords : Bovint respiratoriskt syncytialt virus; BRSV; HRSV; smittspridning; smittskydd; luftvägssjukdom; hygienrutiner;

  Abstract : Bovint respiratoriskt syncytialt virus (BRSV) är ett vanligt förekommande virus hos nötkreatur världen över. Infektionen kan förlöpa subkliniskt eller med milda symtom, men kan även ge upphov till kraftig påverkan i form av feber, hosta, tachypné och dyspné. READ MORE

 4. 4. Orkidéer och förekomst av död ved i Jämtländska kalkbarrskogar

  University essay from SLU/Dept. of Wildlife, Fish and Environmental Studies

  Author : Linnea Edwang Stridbo; [2020]
  Keywords : biologisk mångfald; död ved; hävd; Jämtland; kalkbarrskog; markfukt; orkidéer; skogsbete;

  Abstract : Nordiska kalkbarrskogar har en karaktär och biologisk mångfald som väsentligen skiljer sig från kalkbarrskogar i övriga Europa. De kan vara mycket artrika och hysa ovanliga och rödlistade arter såsom orkidéer. READ MORE

 5. 5. 5§3 : en statlig storstädning av skogsland

  University essay from SLU/Dept. of Forest Ecology and Management

  Author : Brita Asplund; [2020]
  Keywords : skogshistoria; skogspolitik; gles skog; lågproducerande; restskog; skräpskog; skogsvårdsbidrag; skogsvårdsbidrag;

  Abstract : I Sverige har skogsindustrins behov av råvara länge dominerat både nyttjandet av skogen och skogspolitikens inriktning. Som mest politisk tyngd fick de industriella intressena efter 1979 års skogspolitiska beslut, då staten kraftigt detaljreglerade och subventionerade skogsbruket. READ MORE