Essays about: "Jessica Åström"

Found 2 essays containing the words Jessica Åström.

 1. 1. Evaluating abundance of deciduous trees in production forests along small stream : can Sweden meet current policy goals without intensive management

  University essay from SLU/Dept. of Forest Ecology and Management

  Author : Jessica Åström; [2020]
  Keywords : Riparian forests; small stream; strategic management objectives; deciduous; forest policy change;

  Abstract : Riparian zones are important for many ecological functions such as for providing shade to streams and leaf litter to instream organisms, as well as acting as filters for sediments and excess nutrients that are released during forestry operations. Riparian areas are also important for preservation of biodiversity. READ MORE

 2. 2. Skogsskötselåtgärders påverkan på risväxter i Sverige

  University essay from SLU/Dept. of Wildlife, Fish and Environmental Studies

  Author : Maria Michold; Jessica Åström; [2018]
  Keywords : gallring; slutavverkning; fältskikt; riksskogstaxeringen; boreal skog;

  Abstract : Brukandet av skogen har länge påverkat landskapet i riktning mot tätare och yngre skogar med minskad artdiversitet. Många risväxter har viktiga funktioner i ekosystemet som t.ex. födokällor, men har också ekonomiska och rekreationsmässiga värden. READ MORE