Essays about: "Kaj 24"

Found 1 essay containing the words Kaj 24.

  1. 1. Att ge en plats ny mening : ett gestaltningsförslag för Kaj 24 i Malmö

    University essay from SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

    Author : Ida Linnersten; [2017]
    Keywords : kaj; stråk; plats; Kaj 24; platsspecifik design; platsanalys; hamnomvandling; landskapsarkitektur;

    Abstract : Syftet med arbetet har varit att utifrån fysiska, immateriella och dynamiska strukturer undersöka en befintlig kaj i Malmö, för att sedermera ge platsen förutsättningar till en ny mening i staden genom ett gestaltningsförslag. Med stöd i ett analytiskt ramverk och samtida stadsutvecklingsteorier undersöks platsens kvaliteter och problem. READ MORE