Essays about: "Kantzoner"

Showing result 6 - 10 of 32 essays containing the word Kantzoner.

 1. 6. Multifunktionella skyddszoner : minskade fosforförluster, ökad pollinering och andra ekosystemtjänster

  University essay from SLU/Dept. of Soil and Environment

  Author : Kajsa Hillberg; [2020]
  Keywords : kantzoner; fosfor; avrinning; pollinerare;

  Abstract : Användningen av skyddszoner är en gammal metod för att förhindra att föroreningar och näringsämnen når vattendrag, sjöar och hav från jordbruksmark. Men dagens effektiviserade jordbruk innebär fler påfrestningar på miljö och klimat. Markanvändningen ska räcka till att både producera mat och uppnå flera ekosystemtjänster. READ MORE

 2. 7. Kantzoners påverkan vid bäverförekomst

  University essay from SLU/School for Forest Management

  Author : Daniel Johansson; Sebastian Kjellström; [2020]
  Keywords : Castor fiber; död ved; sjöar;

  Abstract : Bäver har historiskt sett varit en nyckelart för ekosystemet med dess förmåga att skapa naturliga våtmarker. Efter utrotning på 1800-talet blev den återintroducerad i det svenska landskapet år 1920. Inom skogsbruket sparas numera oftast en kantzon intill vattendrag för att främja den naturliga mångfalden. READ MORE

 3. 8. Riparian buffer management through time in the Krycklan catchment : has the composition in riparian zones been affected by previous management since 1963?

  University essay from SLU/Dept. of Forest Ecology and Management

  Author : Linnéa Larsson; Julia Nygårdh; [2020]
  Keywords : Riparian zone; stream protection; water protection; aquatic ecosystEMS; forest management; silviculture; riparian buffer;

  Abstract : Ecosystem services and many conflicting interests make management of small streams in the forest an important topic. Streams need to be protected in a way that maintains water quality, quantity and riparian characteristics. READ MORE

 4. 9. Långsiktig utveckling av vedartad vegetation på skolgårdar i urban miljö : en uppföljning av projektet Gröna skolgårdar efter tio år

  University essay from SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Author : Natalia Andersson; Sandra Byström; [2020]
  Keywords : vegetationsetablering; vegetationsutveckling; gröna skolgårdar; barns lekmiljö; slittåligt växtmaterial;

  Abstract : Projektet Gröna skolgårdar Malmö har öppnat upp för en unik möjlighet att nu tio år senare följa upp förgröningen på två urbana skolor i Malmö. Skolgården är en utmanande växtplats där markkompaktering, torka och slitage utgör vanliga företeelser och den minskande lekbara friytan på skolgården gör det problematiskt att etablera vegetation. READ MORE

 5. 10. Om hänsynen till vatten i skogslandskapet samt ansvarsfördelningen bland berörda myndigheter

  University essay from SLU/School for Forest Management

  Author : Mattias Olsson; [2018]
  Keywords : kantzoner; naturhänsyn; avverkning;

  Abstract : This report is partly written on behalf of and together with the County Board of Västernorrland and the Swedish Forest Agency of District Västernorrland, who wanted help to clarify two questions. The first question was about whether there have been any changes in how forest owners act when clear cutting riparian forests close to streams. READ MORE