Essays about: "Karl Magnusson"

Found 5 essays containing the words Karl Magnusson.

 1. 1. Riskanalys av hybridlärk (Larix X marschlinsii) Riskanalys av hybridlärk (Larix X marschlinsii) : möjligheter och problem

  University essay from SLU/Dept. of Forest Economics

  Author : Karl Magnusson; [2020]
  Keywords : främmande trädslag; marknadsutveckling; ny produkt; SWOT-analys; telefonintervjuer; foreign tree species; market development; new product; SWOT analysis; telephone interviews;

  Abstract : Den svenska skogsbranschen strävar efter en hög skogsproduktion som skänker värde till skogsägaren och skogsindustrin. Genom åren har olika tekniker och metoder används för att höja skogsproduktionen - dikning, förädling och introduktion av främmande trädslag är några av de saker som gjorts för att ge värde åt skogsmarken. READ MORE

 2. 2. Improvement of a Qualification Process in the Aerospace Industry : A Case Study at Saab Aeronautics

  University essay from Linköpings universitet/Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling; Linköpings universitet/Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling

  Author : Karl-Anton Pettersson; Daniel Magnusson; [2019]
  Keywords : Qualifications in Aerospace; Quality Management; Process Management; Standardization; Professional Bureaucracy;

  Abstract : The importance of reliable parts and production methods in the aerospace industry is crucial to guarantee safety in the air. Hence, each material used in the production of aircrafts needs to be tested and verified as fit for use in all intended environments. READ MORE

 3. 3. Rådgivning till distansskogsägare : en marknadsundersökning i Norrlands kustland

  University essay from SLU/Department of Forest Biomaterials and Technology (from 131204)

  Author : Simon Andersson; Karl Magnusson; [2017]
  Keywords : distans; skogsägare; utbor; åbor; Norra Skogsägarna; enkät; Stockholm; avstånd;

  Abstract : Målet med denna studie är att undersöka begreppet distansskogsägare i en nordlig kontext och hur avstånd till fastigheten, mål och kunskap påverkar skogsägarskapet samt vilka rådgivningstjänster de efterfrågar. Datain-samlingen till studien har skett med kvantitativ postenkät samt digital enkät som skickats ut till 500 distansskogsägare, boende i Norrlands kustland. READ MORE

 4. 4. Investeringsbedömning för AB Karl Hedins Sågverk i Krylbo

  University essay from SLU/Dept. of Forest Products

  Author : Daniel Magnusson; [2013]
  Keywords : sågverk; produktivitet; investeringskalkylering; buffert; AB Karl Hedin; sawmill; productivity; investment calculation;

  Abstract : Den svenska sågverksindustrin upplever en hård konkurrens på världsmarknaden för sågade trävaror. Efterfrågan har minskat utan att marknadens utbud har justerats ned. Detta har genererat lägre världsmarknadspriser och en utslagning av sågverksaktörer. READ MORE

 5. 5. Integrating Java with a Matlab environment at Studsvik Scandpower

  University essay from Mälardalens högskola/Akademin för innovation, design och teknik

  Author : Karl Magnusson; [2012]
  Keywords : ;

  Abstract : Matlab is a programming environment that provides a large and accessibletoolbox for programming applications with high level of mathematical content.However it is a programming environment that targets a specic type of applicationand currently does not provide wide usability for implementing graphicswith emphasis on user interfaces and interactive design. READ MORE