Essays about: "Kvinnliga chefer"

Found 4 essays containing the words Kvinnliga chefer.

 1. 1. Appraise Stress with Kindness: An Exploration of Predictors to Perceived Stress in White-collar Workers

  University essay from Lunds universitet/Institutionen för psykologi

  Author : Zelda Jägryd; Jenny Månsson; Hedvig Ödahl; [2020]
  Keywords : perceived stress; identity threat; fear of negative evaluation; self-compassion; Social Sciences;

  Abstract : Många individer upplever höga stressnivåer på arbetsplatsen. Denna uppsats avser att utforska sambandet mellan olika aspekter som påverkar arbetsrelaterad stress i organisationer. Studien undersöker sambandet mellan fem individuella variabler: identitetshot, rädsla för negativ evaluering, självmedkänsla, arbetsposition och genus. READ MORE

 2. 2. In the hands of a controlling leader? Implications for employee well-being from a gender perspective

  University essay from Umeå universitet/Institutionen för psykologi; Umeå universitet/Institutionen för psykologi

  Author : Rosanna Fagerudd; Emma Sjögren; [2019]
  Keywords : Controlling leadership behaviours; Self-determination Theory; Role Congruity Theory; Expectation State Theory; well-being; self-rated health; burnout; self-rated job satisfaction; vigour; gender; Kontrollerande ledarskapsbeteenden; Self-determination Theory; Role Congruity Theory; Expectation State Theory; självskattad hälsa; utbrändhet; tillfredsställelse; arbetsenergi; kön; könsroller;

  Abstract : Leaders engaging in controlling leadership behaviours (CLB) has been connected to followers perceiving their basic needs thwarted. However, little research has been made in the organizational field to understand the implications of controlling leadership behaviours for employee well-being. READ MORE

 3. 3. You Wanna Be on Top? : A Narrative Career Study of Women’s Experiences and Strategies

  University essay from KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM); KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM)

  Author : Alice Åslander; Joel Gedin; [2019]
  Keywords : Gender; Gender Equality; Organisation; Critical Incidents; Exit; Discrimination; Female Manager; Career; Sweden; Minority Position; Coping strategy; Mentor; Sponsor; Leadership; Narrative; Genus; Jämställdhet; Organisation; Kritiska incidenter; Utträde; Diskriminering; Kvinnliga chefer; Karriär; Sverige; Minoritetsposition; Överlevnadsstrategi; Ledarskap; Narrativ;

  Abstract : In Sweden, the statistics show how women are underrepresented in organisational hierarchies; as managers, executive managers, CEOs and board of directors. Qualitative research reveals that women in management positions perceive the working life in Sweden as unequal and how men and women have different terms for making a career. READ MORE

 4. 4. Kvinnligt ledarskap inom teknisk förvaltning

  University essay from SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Author : Mikaela Wennström; [2014]
  Keywords : ledarskap; kvinnligt ledarskap; homosocialitet;

  Abstract : Denna studie undersöker hur kvinnliga ledare inom kommunal teknisk förvaltning förhåller sig till ledarskapsrollen och genus. Med en ämnesriktad litteraturstudie och empiriskt underlag problematiseras ledarskapsrollen och vilka förväntningar som ställs på en kvinnlig ledare inom teknisk förvaltning. READ MORE