Essays about: "Läs- och skrivsvårigheter"

Showing result 1 - 5 of 7 essays containing the words Läs- och skrivsvårigheter.

 1. 1. “Once upon a time there was a boy named Carl” : A study on the effects of scaffolding on the performance of students with reading and writing difficulties

  University essay from Karlstads universitet

  Author : Elin Boström; [2018]
  Keywords : English teaching; scaffolding; students with reading and writing difficulties; writing in English; engelskundervisning; stödstrukturer; elever med läs- och skrivsvårigheter; skriva på engelska;

  Abstract : The aim of this study is to investigate what difficulties Swedish students with reading and writing difficulties may encounter when they write texts in English. A teaching experiment was done to see whether scaffolding, a process where the teacher shows the overall structure of e.g. READ MORE

 2. 2. Platsens betydelse i skolans pedagogiska rum - för elever med speciella behov

  University essay from SLU/Department of Work Science, Business Economics, and Environmental Psychology

  Author : Charlotte Bährner; [2012]
  Keywords : lärmiljöer; lärstilar; hälsofrämjande miljöer; ljudlandskap; brusljud; koncentrationssvårigheter; läs- och skrivsvårigheter; utepedagogik; neuropsykiatriska funktionsnedsättningar; specialpedagogik;

  Abstract : Platsens betydelse i skolans pedagogiska rum diskuteras alldeles för lite. Den här studien visar att skolbyggnadens och skolgårdens utformning och dess innehåll har betydelse för elevens kunskapsinhämtning, välbefinnande, leklust och koncentrationsförmåga. READ MORE

 3. 3. Vad var det jag läste? : En kvantitativ studie om en grupp högstadieelevers läsförståelse.

  University essay from Karlstads universitet/Estetisk-filosofiska fakulteten

  Author : Maria Olsson; [2010]
  Keywords : Nyckelord: Dyslexi; läs- och skrivsvårigheter.; Keyword: Difficulties in reading and writing; dyslexia.;

  Abstract : Sammanfattning Det är inte bara elever med dyslexi som har läs- och skrivsvårigheter, utan problemet har ökat överallt i vårt moderna samhälle. Kraven på att läsa och ha god läsförståelse ökar i takt med att allt mer information skickas till oss via media, internet och post. READ MORE

 4. 4. The PhonicStick and Language play : Can the PhonicStick be used for the purpose of enabling language play and thereby promote phonological awareness in children with Down's syndrome?

  University essay from Uppsala universitet/Logopedi; Uppsala universitet/Logopedi

  Author : Erika Lempke; Sara Lindberg Wesslert; [2009]
  Keywords : Down s syndrome; phonological awareness; literacy acquisition; the PhonicStick; language play; Downs syndrom; fonologisk medvetenhet; läs- och skrivutveckling; the PhonicStick; språklek;

  Abstract : Research shows that phonological processing skill is the greatest single predictor for reading ability and it is agreed that phonological awareness specific tasks correlate positively with literacy acquisition in typically developing children. Children with Down’s syndrome are at risk for reading acquisition difficulties, primarily because of their reduced phonological awareness and a phonological awareness based approach to literacy has been shown to be beneficial for them. READ MORE

 5. 5. När b blir d och 6 blir 9. Lärarens syn på sambandet mellan läs- och skrivsvårigheter och matematiksvårigheter.

  University essay from Växjö universitet/Matematiska och systemtekniska institutionen; Växjö universitet/Matematiska och systemtekniska institutionen

  Author : Sophie Holgersson; Katarina Holm; [2008]
  Keywords : Matematiksvårigheter; Läs-och skrivsvårigheter;

  Abstract : Den här undersökning visar hur ett urval lärare ser på sambandet mellan matematiksvårigheter och läs- och skrivsvårigheter. Studien är en kvalitativ undersökning där vi har valt att intervjua fyra lärare, två på lågstadiet och två på mellanstadiet. READ MORE