Essays about: "Landskapsarkitekter"

Showing result 1 - 5 of 335 essays containing the word Landskapsarkitekter.

 1. 1. Användningen av Sveriges offentliga parker under 1800-talet : ett politiskt perspektiv

  University essay from SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Author : Anna Johansson; [2021]
  Keywords : landskapsarkitekturens historia; offentliga parker; politiska landskap;

  Abstract : Offentliga parker började anläggas i svenska städer under 1800-talet, för första gången i historien fick idén om att alla har rätt till vackra gröna miljöer i staden spridning. Det var den borgerliga medelklassen som tog initiativ till parkerna och därmed formades de i hög grad efter deras ideal och preferenser. READ MORE

 2. 2. Biologisk mångfald på för- och grundskolegårdar : framtagandet av gestaltningsprinciper som främjar biologisk mångfald

  University essay from SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Author : Sara Harlin; Sara Westbom; [2021]
  Keywords : skolgård; biologisk mångfald; grön skolgård; urbana miljöer;

  Abstract : Denna studie syftar till att undersöka om för- och grundskolegårdar i Uppsala kommun kan gestaltas med hänsyn tagen till biologisk mångfald. Studien är baserad på bakgrundsstudie av litteratur kopplad till biologisk mångfald och skolgårdar, samt semistrukturerade intervjuer med landskapsarkitekter och ekologer. READ MORE

 3. 3. Barnen & jorden : en designstudie om relationen mellan plats, naturkontakt och miljöengagemang

  University essay from SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Author : Linnea Herngren; Josefin Ågren; [2021]
  Keywords : barn; naturkontakt; positiva naturupplevelser; miljöengagemang; leklandskap; samskapande; frihet; miljöerbjudande; platsanknytning; sinnesstimulans; öppen designprocess; socioekologisk design; naturbaserade lösningar;

  Abstract : Miljöpsykologiska teorier belyser att en stark relation till naturliga platser under barndomen kan utvecklas till en omsorg och förståelse för naturen som vuxen. I en tid då människans livsstil hotar jordens naturliga processer, syftar detta arbetet till att utforska hur landskapsarkitekter kan gestalta platser som bidrar till barns naturkontakt. READ MORE

 4. 4. Urbana kolsänkor : utformning av kolinlagrande vegetationsytor i staden

  University essay from SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Author : Emelie Andersson; [2021]
  Keywords : landskapsarkitektur; kolsänka; kolinlagring; Uppsala; naturvägledning;

  Abstract : I ett föränderligt klimat behöver landskapsarkitekten verktyg för att genom planering, förvaltning och gestaltning åstadkomma hållbara stadsbyggnadslösningar. Trädens bidrag med ekosystemtjänster genom kolinlagring undersöks internationellt utifrån dess roll i klimatarbetet. READ MORE

 5. 5. Miljöetik & landskapsarkitektur : teori & praktik med avgränsning våtmarksrestaurering

  University essay from SLU/Department of People and Society

  Author : Disa Fredriksson Bratthäll; [2021]
  Keywords : miljöetik; antropocentrisk; biocentrisk; ekocentrisk; landskapsarkitektur; restaurering; våtmarker; environmental ethics; anthropocentric; biocentric; ecocentric; landscape architecture; restoration; wetlands;

  Abstract : Miljöetik är ett ungt fenomen, men där finns redan många olika orienteringar. Antropocentrisk, biocentrisk och ekocentrisk miljöetik behandlar människans relation till naturen. READ MORE