Essays about: "Lars Fridh"

Found 1 essay containing the words Lars Fridh.

  1. 1. Utbytesprognoser av rotstående skog : en studie av ett datasystem för apteringssimulering samt prov att generera prognoser för tillämpning i produktionsplanering vid skogsförvaltning och sågverk

    University essay from SLU/Dept. of Forest Resource Management

    Author : Lars Fridh; [1999]
    Keywords : Utbyte; Prognos; Rotstående; Studie; Datasystem; Aptering; Simulering; Produktion; Skogsförvaltning; Sågverk;

    Abstract : Inom den svenska sågverksindustrin pågår idag en omdaningsprocess, i syfte att öka graden av kundorderstyrd produktion. Detta medför ökade krav på sågverkens förhandsinformation om råvarans beskaffenhet, med avseende på tirorets fördelning i diameter, längd och kvalitet. READ MORE