Essays about: "Leases"

Showing result 1 - 5 of 58 essays containing the word Leases.

 1. 1. Svenska lantbrukares tillämpning av arrendelagstiftningen : en undersökande studie om hur arrendelagstiftningen praktiseras i dagens lantbruk

  University essay from SLU/Dept. of Economics

  Author : Alva Hökbåghe; Beatrice Möller; [2023]
  Keywords : jordbruksarrende; beslutsteori; arrendelagstiftning; lantbruk; jordägare; arrendator; agricultural tenancy; decision theory; tenancy law; agriculture; landowner; tenant farmer;

  Abstract : Jordbruksarrende spelar idag en betydande roll för det svenska lantbruket genom att skapa en alternativ möjlighet att bruka mark och tillhörande byggnader. Den höga medelåldern hos lantbrukare idag ger en indikation på att det inom en snar framtid kommer ske ett större skifte av ägarstrukturen inom branschen. READ MORE

 2. 2. The Effect of Capitalizing Operating Leases on Company Propensity to Lease: A quantitative study on the effects of IFRS 16 on Swedish firms

  University essay from Handelshögskolan i Stockholm/Institutionen för redovisning och finansiering

  Author : Robert Lilja; Gustaw Siedlarski; [2022]
  Keywords : Leases; IFRS 16; Economic Consequences; Capitalization;

  Abstract : This study investigates whether firm propensity to lease has decreased after the implementation of IFRS 16. To answer this question, we use three cross-sectional regression models on data gathered from 90 Swedish firms in two-year intervals during 2015-2021. The firms were all listed on OMX Stockholm with their headquarters located in Sweden. READ MORE

 3. 3. Upplevda transaktionskostnader för jordägare och arrendatorer : en jämförande studie mellan Götalands södra slättbygder och nedre Norrland om sidoarrenden

  University essay from SLU/Dept. of Economics

  Author : Carl-Magnus Albertsson; Mathias Ågren; [2022]
  Keywords : lantbruk; arrenden; transaktionskostnader; transaktionskaraktäristiska faktorer; transaktörskaraktäristiska faktorer; institutionella faktorer; beslutsfattande; jordägare; arrendator;

  Abstract : Omkring 40 % av all jordbruksmark arrenderas i Sverige idag, där den vanligaste typen är sidoarrenden. Det gör att arrenden är en transaktion som många lantbrukare och jordägare ställs inför och måste hantera. Varje transaktion påverkas dock av transaktionskostnader, till följd av att marknaden är komplex och ineffektiv. READ MORE

 4. 4. How corporate governance factors impact the propensity to voluntarily disclose leases: A quantitative study in the Swedish setting

  University essay from Handelshögskolan i Stockholm/Institutionen för redovisning och finansiering

  Author : Teodor Töregård; Albin Persson; [2022]
  Keywords : leases; voluntary disclosure; BFNAR 2012:1; corporate governance;

  Abstract : Starting in 2014, firms reporting in accordance with the K3 accounting framework were required to recognize financial leases on the balance sheet and to disclose their future operating lease expenses. With the help of this sudden implementation, this study investigates how a set of corporate governance factors may have influenced the decision of voluntarily disclosing this information prior to the regulatory change. READ MORE

 5. 5. Hur påverkar ägandet lantbrukares inställning till risk?

  University essay from SLU/Dept. of Economics

  Author : August Häger; Per Nordqvist; [2022]
  Keywords : Lantbruk; företagsekonomi; risk; beslutsprocesser; spannmålsodling; försäljningsstrategier; arrende; ägandeform;

  Abstract : Att försörja en växande befolkning med mat är idag ett allt större problem i världen samtidigt som klimatförändringar och marknadssvängningar gör lantbrukarens företagande allt mer riskutsatt. Det svenska lantbruket har även genomgått en strukturrationalisering vilken bidragit till att lantbruksenheter konsoliderats i större enheter med färre brukare. READ MORE