Essays about: "Linnéa Eliasson"

Found 1 essay containing the words Linnéa Eliasson.

  1. 1. Mångfald av arter bland stadens träd : hur olika kommuner i Sverige arbetar med mångfald av trädarter i urbana miljöer

    University essay from SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

    Author : Linnéa Eliasson; [2022]
    Keywords : artdiversitet; artmångfald; urbana träd;

    Abstract : Träden i staden fyller många viktiga funktioner, dels för stadens ekosystem och dess tillhandahållande av ekosystemtjänster, dels för bevarandet av biologisk mångfald. Träden bidrar med många effekter som skapar bättre klimat och livskvalitet i städerna, till exempel renare luft och behagligare lokalklimat. READ MORE