Essays about: "Linnea Lindström"

Showing result 6 - 6 of 6 essays containing the words Linnea Lindström.

  1. 6. Planerarens roll, makt och ansvar i en medborgardialog

    University essay from SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

    Author : Viktoria Linnea Lindström; [2013]
    Keywords : demokrati; planprocess; medborgardialog; medborgardeltagande; medborgarinflytande; planerare; roll; makt; ansvar;

    Abstract : Målet med denna kandidatexamensuppsats är att undersöka vilka metoder det finns för medborgarinflytande idag samt vilken roll, makt och vilket ansvar planeraren har i en medborgardialog. Arbetet ämnar besvara följande frågeställningar: Vilka metoder finns för medborgardialog i Sverige idag och hur avspeglas demokratin i dem? Vad har planeraren för roll, makt och ansvar i en medborgardialog? Vad har planeraren för inställning till medborgaren och medborgarinflytande? Vilka möjligheter och begränsningar har planeraren vad det gäller att påverka medborgarens inflytande i planprocessen? Syftet med kandidatexamensarbetet är att öka förståelsen kring planerarens inflytande och möjligheter i planprocessen och medborgardialogen för att hen i framtiden ska kunna axla sin yrkesroll på bästa tänkbara sätt. READ MORE