Essays about: "Ljudinstallation"

Showing result 1 - 5 of 7 essays containing the word Ljudinstallation.

 1. 1. Ljudupplevelser : en vidgad förståelse för urbana ljud som kvalitet

  University essay from SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Author : Filippa Dahlin; Lisa Berglind; [2018]
  Keywords : ljudlandskap; sonisk; ljudinstallation; Amphoux; ljudpromenad; hierarki; offensiv;

  Abstract : Ljud spelar en viktig roll för den totala upplevelsen av en plats. I och med det helhetsperspektiv vi som landskapsarkitekter anlägger på upplevelsen av levnadsmiljön, spelar ljudet således en viktig roll. Efter att länge ha varit eftersatt, har ljud sakta börjat få mer fokus inom landskapsarkitektur. READ MORE

 2. 2. Ljud och landskapsarkitektur : om ljudupplevelse och ljudgestaltning i landskapet

  University essay from SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Author : Hampus Sundén; [2015]
  Keywords : ljudaspekt; soundscape; akustisk design; ljudinstallation; ljudmiljö; ljudtillägg;

  Abstract : Denna studie ämnar att förstå hur ljud upplevs men också hur ljud kan tillämpas som gestaltningsaspekt inom planering och landskapsarkitektur. Med bakgrund i egna erfarenheter av hur ljudaspekten behandlas inom utbildningen formuleras studiens tes följande: Människan påverkas av ljud, men denna sinnesupplevelse får inte, trots goda metoder att tillgå, tillräckligt med uppmärksamhet i förhållande till visuella aspekter inom landskapsarkitektur och planering. READ MORE

 3. 3. Sfärer av ljud i landskapet : innebörden av ljud och hur det kan implementeras på platser i staden

  University essay from SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Author : Anja Hesselgren; [2013]
  Keywords : Landskapsarkitektur; Ljud; Ljudlandskap; Ljudmiljö; Ljudinstallation; Ljudkonst; Perception; Rosengårdsstråket; Mötesplats; Gestaltning;

  Abstract : Ljud är inget vi ser, men det omger oss ständigt. Det är inget vi kan blunda för, men vi kan flytta vår uppmärksamhet till det som är vackert. Det här arbetet innehåller två delar som behandlar ljud inom landskapsarkitektur. READ MORE

 4. 4. The Restorative Sounds : Creation and analysis of a soundroom for recreation

  University essay from Högskolan i Skövde/Institutionen för kommunikation och information

  Author : Niklas Nähl; [2013]
  Keywords : Ljuddesign; avkoppling; ljudinteraktion; vandringsutställning; ljudlandskap;

  Abstract : Denna rapport redovisar en prototypframställning av ett rekreativt ljudrum och en undersökning baserad på denna prototyp. Detta rekreativa ljudrum har utvecklats i samband med utställningsprojektet "Det ligger i tiden" där Anna Hadders från Regionmuseet i Kristianstad är projektledare. READ MORE

 5. 5. Historiska ljudinstallationer och deras användning i modern tid

  University essay from SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Author : Linn Nilsson; [2013]
  Keywords : akustik; eolsharpa; kaskad; landskapsarkitektur; ljudinstallation; vattenorgel; vindspel;

  Abstract : Att gestalta med ljud inom landskapsarkitektur kan ses som relativt ovanligt. Ljudets inverkan på människor och hur detta påverkar utemiljöers karaktär har det dock experimenterats med sedan antikens Grekland. Man använde sig av olika ljudinstallationer som producerade ljud med hjälp av naturens krafter – luft och vatten. READ MORE