Essays about: "Lokalt omhändertagande av dagvatten"

Showing result 1 - 5 of 17 essays containing the words Lokalt omhändertagande av dagvatten.

 1. 1. Hållbar urban dagvattenhantering : exemplet Uppsala: problem, framtid och strategier

  University essay from SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Author : Agnes Volter; [2020]
  Keywords : hållbar stadsutveckling; klimatanpassning; skyfall; urban dagvattenhantering; blågrön-planering;

  Abstract : Examensarbetet behandlar behovet av en mer holistisk dagvattenhantering. Det synliggörs dels genom klimatförändringens effekter vilket innebär tätare och kraftigare nederbörd. Dels genom förtätningspolitiken och exploatering i städer som resulterar i fler hårdgjorda ytor och försvårar omhändertagandet av dagvatten. READ MORE

 2. 2. How Rainwater Can Transform Cities : An Evaluation of Success Factors for Urban Rainwater Harvesting Projects in Europe

  University essay from KTH/Urbana och regionala studier

  Author : Linnéa Pauls; [2019]
  Keywords : Climate Change Adaptation; Multifunctional Systems; Rainwater Harvesting; Urban Sustainability Transitions;

  Abstract : Changing weather patterns challenge societies globally and at multiple levels related to amongst others health, the environment, disaster management and mitigation. There is a need for greater flexibility and resilience, which in turn can be enabled through a transition towards increased sustainability in governance and infrastructure. READ MORE

 3. 3. Torbjörns torg : ett idéförslag för hur dagvatten kan skapa ekologiska, sociala och estetiska värden i stadsrum

  University essay from SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Author : Tove Renström; [2018]
  Keywords : hållbar dagvattenhantering; klimatförändringar; offentliga stadsrum; Torbjörns torg; tri-valent design;

  Abstract : Allt fler människor i världen bor i städer. Detta ställer ökade krav på städernas utformning, inte minst de offentliga stadsrummen såsom gator och torg. I städer är en stor andel av markytan hårdgjord vilket innebär att dagvatten inte kan infiltrera på naturlig väg. READ MORE

 4. 4. System för lokalt omhändertagande av dagvatten : litteraturen och praktiken

  University essay from SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Author : Oscar Yachnin; [2018]
  Keywords : dagvatten; dagvattenhantering; LOD; dagvattenstrategi; urbanisering;

  Abstract : Genom sammanställningen av litteratur och utvärdering av dagvattenstrategin för ett befintligt exploateringsprojekt i Sala, Sverige bidrar denna uppsats till att tydliggöra behovet av lokalt omhändertagande av dagvatten (LOD) för att tackla växande utmaningar associerade med urbanisering och klimatförändringar. Aktuell litteratur på sex dagvattenhanteringssystem som kan med varierande lämplighet användas på två vägsträckor i exploateringsprojektet sammanställs. READ MORE

 5. 5. Niche Providers' Perspective : Barriers towards LOD implementation in Stockholm

  University essay from KTH/Hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik

  Author : Maryam Khan; [2018]
  Keywords : LOD; niche providers; SNM; LOD; nischleverantörer; SNM;

  Abstract : Studies indicate that there will be an increase in precipitation and flooding in cities due to coming climate changes. The current stormwater management systems in Stockholm are not equipped to handle such a change. This necessitates a momentum towards sustainable stormwater solutions. READ MORE