Essays about: "Louise Almén"

Found 2 essays containing the words Louise Almén.

 1. 1. En hälsofrämjande skog är en gammal skog : ett arbete om att finna och identifiera vad som utmärker hälsofrämjande miljöer i Västerbottens län

  University essay from SLU/Dept. of Forest Ecology and Management

  Author : Louise Almén; [2021]
  Keywords : hälsofrämjande skog; upplevelsevärden; mångbruk; rekreation; skoglig planering;

  Abstract : Intresset för naturvistelse, från allmänheten såväl som från privata- och offentliga aktörer, har nyligen ökat och forskning i ämnet har kunnat påvisa allt tydligare resultat vilka förespråkar naturen som hälsofrämjande arena. Detta har bidragit till att det idag finns ett behov av att öka vår förståelse kring vilka kvaliteter i naturen som är värdefulla ur hälsosynpunkt, för att kunna identifiera, skydda och utveckla dessa miljöer för framtiden. READ MORE

 2. 2. Är hyggesfritt en mossig framgång? : blädningsbrukets effekter på mossors artrikedom och abundans i den boreala skogen

  University essay from SLU/Dept. of Wildlife, Fish and Environmental Studies

  Author : Louise Almén; Frida Michelle Granlund; [2019]
  Keywords : biologisk mångfald; kalhyggesfritt skogsbruk; levermossor; markvegetation; bladmossor;

  Abstract : Det moderna trakthyggesbruket har inneburit bruten kontinuitet samt homogenisering av de boreala skogarna, vilket haft en negativ inverkan på biodiversiteten. Under senare år har hyggesfria metoder, såsom blädning, ökat i intresse eftersom ett kontinuerligt trädskikt kan bibehålla de livsmiljöer som många skogslevande arter behöver. READ MORE