Essays about: "Markbördighet"

Showing result 1 - 5 of 7 essays containing the word Markbördighet.

 1. 1. Växtföljdsstrategier för småskalig grönsaksodling

  University essay from SLU/Department of Biosystems and Technology (from 130101)

  Author : Elin Johnson; Josefine Lundgren; [2021]
  Keywords : gröngödsling; stallgödsel; organiska gödselmedel; kväveläckage; ekologisk odling; direktförsäljning; green manure; animal manure; organic fertilizers; nitrogen leaching; organic farming;

  Abstract : Det övergripande målet med denna studie var att undersöka vilka utmaningar som den småskaliga ekologiska grönsaksodlaren ställs inför och hur en näringseffektiv växtföljd kan planeras med hjälp av organiska gödselmedel. I denna litteraturstudie sammanställde vi forskning som undersökt hur tillämpningen av en varierad växtföljd kan användas som en långsiktig odlingsstrategi i syfte att uppnå en effektiv näringshushållning, hindra uppförökning av skadegörare, minska ogrästrycket och bibehålla markens bördighet i ekologisk grönsaksodling. READ MORE

 2. 2. Jordbearbetningens påverkan på ekosystemtjänster i lantbruket

  University essay from SLU/Dept. of Ecology

  Author : Anna Ferguson; [2017]
  Keywords : ekosystemtjänster; jordbearbetning; reducerad jordbearbetning; direktsådd;

  Abstract : Ekosystemtjänster är ett relativt nytt och komplext begrepp som ofta används i såväl modern naturvetenskap som i politiska sammanhang för att beskriva naturens nytta för människan. Denna litteraturstudie syftar till att förklara begreppet, undersöka hur forskningsläget ser ut inom vetenskapsområdet ekosystemtjänster med avseende på lantbruk, samt undersöka om det finns skillnader i effekter av olika jordbearbetningsmetoder på ekosystemtjänster. READ MORE

 3. 3. Att förlänga odlingssäsongen och samtidigt behålla markens bördighet

  University essay from SLU/Department of Biosystems and Technology (from 130101)

  Author : Minna Björkhem; [2015]
  Keywords : grönsaker; odling; markbördighet; säsong;

  Abstract : En litteratursökning har gjorts i syfte att ta reda på vilka metoder som kan användas för att uppnå en längre odlingssäsong för grönsaker samtidigt som markens bördighet bibehålls. Åtta vanliga grönsaksfamiljer beskrivs med fokus på egenskaper kopplade till skördetidpunkt och hur de kan passas in i en växtföljd. READ MORE

 4. 4. Soil carbon in small-holder plantain farms, Uganda : a comparison between agroforestry and non-agroforestry

  University essay from SLU/Dept. of Soil and Environment

  Author : Pia Björsell; [2014]
  Keywords : Soil carbon; agroforestry; Vi Agroforestry; Vi Skogen; small-holder farming; plantain; Uganda;

  Abstract : Smallholder farmers in Uganda suffer from declining productivity. With a rapidly increasing population, marginal land is taken into production and the current land management leads to loss in soil fertility and escalation in soil erosion. READ MORE

 5. 5. Den optimala markbördigheten : viktiga faktorer för att skapa och behålla en god markbördighet

  University essay from SLU/Department of Biosystems and Technology (from 130101)

  Author : Rebecka Kullberg; [2014]
  Keywords : Markbördighet; jordbearbetning; jordstruktur; mikroorganismer; växtföljd; gödsling; rötter; morötter; lerjordar; sandjordar;

  Abstract : Markbördighet är begreppet för en jords förmåga till att producera högkvalitativa grödor år efter år. Markbördighet innefattar hur kemiska, fysikaliska och biologiska faktorer samverkar och påverkar varandra. För att uppnå en god markbördighet måste de tre vara i balans. READ MORE