Essays about: "Minerva Löwgren"

Found 1 essay containing the words Minerva Löwgren.

  1. 1. Skillnader i farmakologiska egenskaper mellan ketamins enantiomerer

    University essay from SLU/Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health

    Author : Minerva Löwgren; [2018]
    Keywords : ketamin; enantiomer; farmakokinetik; farmakodynamik;

    Abstract : Ketamin är ett anestetikum som används inom veterinärmedicinen på en rad djurslag. Den har sin huvudsakliga verkningsmekanism som icke-komepetetiv anatgonist på NMDA-receptorer och producerar en dissociativ anestesi. READ MORE