Essays about: "Nature-based solutions"

Showing result 1 - 5 of 41 essays containing the words Nature-based solutions.

 1. 1. Naturban : naturinspirerad gestaltning av en park längs Fyrisån i Uppsala

  University essay from SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Author : Sara Lovisin; Josefin Vidén; [2022]
  Keywords : naturbaserade lösningar; mångfunktionell yta; resiliens; urbanekologi;

  Abstract : Städer ligger ofta i områden med en naturligt hög biologisk mångfald. De globala klimatförändringarna innebär en ökad förekomst av extremväder vilket tillsammans med storskaliga monokulturella landskap utgör ett hot mot den biologiska mångfalden. READ MORE

 2. 2. Att rusta för ökade vattenmängder och skapa rum för upplevelser i urban miljö : en undersökning av naturbaserade dagvattenlösningar i Norra Djurgårdsstaden och Kyrkparken

  University essay from SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Author : Klara Edmark; Elisabet Wallberg; [2022]
  Keywords : kulturella ekosystemtjänster; dagvattenhantering; upplevelsevärden; multifunktionella dagvattenlösningar; rekreation; växtbäddar; dagvattendammar; klimatförändringar; skyfall; hållbar stadsplanering; estetik; naturpedagogik;

  Abstract : Samhällsstrukturer och naturmiljöer påverkas ständigt av klimatförändringarna och kommer behöva utstå än mer konsekvenser för varje år som går. På senare tid har därför arbete med hållbar öppen dagvattenhantering blivit allt mer integrerat inom stadsplanering. READ MORE

 3. 3. Exploring Urban Rainwater Harvesting in the city of Madrid applying GIS based MCDA expert tools

  University essay from KTH/Urbana och regionala studier

  Author : Silvia Börjesson Ballesteros; [2022]
  Keywords : Rainwater Harvesting Systems; Pond Harvesting Systems; Nature-based facilities; Climate Change Adaptation; MCDA; ArcGIS; Madrid; Spain; Sustainable water management solutions; Regnvattenuppsamlingssystem; naturbaserade anläggningar; klimatanpassning; urban resiliens; MCDA; ArcGIS; Madrid; Spanien; lösningar för hållbar vattenhantering;

  Abstract : Due to climate change, water resources’ scarcity and distribution variability have generated a growing interest in sustainable water management in recent years. In addition, the growing interest in implementing nature-based solutions for urban resilience leads to the development of decentralized water supply systems such as rainwater harvesting systems (RWHS) as a complementary resource to conventional centralized water supply systems. READ MORE

 4. 4. The COVID-19 Pandemic and Nature-Based Solutions (NBS) in cities: Impacts, threats and opportunities for NBS mainstreaming

  University essay from Lunds universitet/Internationella miljöinstitutet

  Author : Samuel Walker; [2021]
  Keywords : Social Sciences;

  Abstract : .... READ MORE

 5. 5. The superior option for stormwater management : A case study of Årstafältet

  University essay from KTH/Urbana och regionala studier

  Author : Andreas Lundqvist; [2021]
  Keywords : Stormwater; NBS; conventional drainage system; Sustainable urban drainage systems; Årstafältet;

  Abstract : Dagens dagvattenhantering i urbana områden är inte hållbar vilket resulterar i översvämningar, förfallav naturen och hälsoproblem. Fortsatt urbanisering och klimatförändringar påverkar systemet negativtoch kräver en brådskande förändring. READ MORE