Essays about: "Noise screens"

Found 4 essays containing the words Noise screens.

 1. 1. Bullerreducerande metoder för exponerade boendemiljöer nära bilvägar

  University essay from SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Author : Ida Grundh; [2021]
  Keywords : buller; trafikbuller; bullernivåer; bullerstörning; bullerexponering; bullerreducering; road-traffic noise; car noise sensitivity; noise annoyance; noise exposure; noise barriers; noise ratings;

  Abstract : Landskapsarkitekter och stadsplanerare behöver rätt verktyg för att forma framtidens hållbara städer. Då buller är en av de största miljöstörningarna i Sverige behöver dessa belysas och rätt metoder appliceras. READ MORE

 2. 2. Lateral resistance of short piles near slopes - a review of calculation methods

  University essay from Lunds universitet/Avdelningen för Konstruktionsteknik; Lunds universitet/Institutionen för bygg- och miljöteknologi

  Author : Tomas Jönebratt; [2020]
  Keywords : Lateral load capacity; Horizontal load capacity; Piles near slopes; Approximate design methods; Soil; Geotechnical engineering; Friction soil; Wind load; Ultimate limit state; Noise screens; Technology and Engineering;

  Abstract : Vid konstruktion av bullerskärmar så väljs vanligtvis pålning som grundläggningstyp. Det finns flera modeller som kan approximera ett krav på minsta pållängd beroende på olika typer jordförhållande och vindlast. READ MORE

 3. 3. Acoustic Design of Swimming Halls

  University essay from Lunds universitet/Institutionen för byggvetenskaper; Lunds universitet/Teknisk akustik

  Author : Malin Hall; [2016]
  Keywords : Acoustics; Swimming halls; Sound; The ear; Hearing capacity; Pshyco acoustics; Reverberation time; Speech intelligibility; Decibel; Hearing impairement; Frequency; Room acoustics; Technology and Engineering;

  Abstract : The Master thesis considers acoustic design of swimming halls. Focus is put into design solutions affecting the acoustic environment such as walls, absorbents and shape. The basis is gained from literature studies and new information achieved specific for the thesis. READ MORE

 4. 4. Dynamic analysis of vibrations in steel staircases induced by walking

  University essay from Lunds universitet/Teknisk akustik; Lunds universitet/Byggnadsmekanik; Lunds universitet/Institutionen för byggvetenskaper

  Author : Patrik Göransson; David Hansson; [2015]
  Keywords : Structural dynamics Acoustics; Technology and Engineering;

  Abstract : I dagens arkitektur och konstruktion ökar ständigt efterfrågan på slanka och lätta strukturer. Möjligheten att använda stål i smala och starka byggelement skapar nya sätt för oss att konstruera våra byggnader och deras komponenter. READ MORE