Essays about: "Norgependeln"

Found 1 essay containing the word Norgependeln.

  1. 1. Effekten av dual-mode lokomotiv på transportkostnad för försörjningsystem med ofullständig elektrifiering : en kartläggning av Norgependeln

    University essay from SLU/Department of Forest Biomaterials and Technology (from 131204)

    Author : Sixten Walheim; [2022]
    Keywords : järnvägstransporter; rundvirkestransporter; Norgependeln; elektrifieringsgrad; systemtåg;

    Abstract : Av Sveriges totala rundvirkestransporter sker ca 20 % av transportarbetet på järnväg med målet om att öka. Något som hindrar en ökning av järnvägstransporter förutom konkurrens från lastbil, är avsaknaden av fullständig elektrifiering. READ MORE