Essays about: "Norway spruce"

Showing result 1 - 5 of 210 essays containing the words Norway spruce.

 1. 1. Appropriate experimental design and pre-commercial thinning regime in Norway spruce stands on former agriculture lands in Latvia

  University essay from SLU/Southern Swedish Forest Research Centre

  Author : Aksels Edgars Loks; [2020]
  Keywords : management regime; heureka; randomized complete block design; density; economical rotation age; land expectation value;

  Abstract : Recent decades Latvian land usage has change and lot of unused agricultural lands has been reforested. These areas show difference by increased growth from typical forest land, because of this trait stands need different silvicultural treatments, implementation time and intensity. READ MORE

 2. 2. Riskanalys av hybridlärk (Larix X marschlinsii) Riskanalys av hybridlärk (Larix X marschlinsii) : möjligheter och problem

  University essay from SLU/Dept. of Forest Economics

  Author : Karl Magnusson; [2020]
  Keywords : främmande trädslag; marknadsutveckling; ny produkt; SWOT-analys; telefonintervjuer; foreign tree species; market development; new product; SWOT analysis; telephone interviews;

  Abstract : Den svenska skogsbranschen strävar efter en hög skogsproduktion som skänker värde till skogsägaren och skogsindustrin. Genom åren har olika tekniker och metoder används för att höja skogsproduktionen - dikning, förädling och introduktion av främmande trädslag är några av de saker som gjorts för att ge värde åt skogsmarken. READ MORE

 3. 3. Detecting bark beetle damage with Sentinel-2 multi-temporal data in Sweden

  University essay from Lunds universitet/Institutionen för naturgeografi och ekosystemvetenskap

  Author : Shuo Yang; [2019]
  Keywords : Physical Geography and Ecosystem Analysis; Remote Sensing; Bark Beetle; Insect Detection; Sentinel-2; Forest Health; Maximum Likelihood; Random Forest; Spectral Signature; Vegetation Indices; Earth and Environmental Sciences;

  Abstract : The European spruce bark beetle is considered as one of the most destructive forest insects to Norway spruce trees in Europe. Climate change may increase the frequency and intensity of bark beetle outbreaks. It is therefore of vital importance to detect the bark beetle outbreaks and take it under control to prevent further damages. READ MORE

 4. 4. Rödekens möjligheter som skogsträd i södra Sverige

  University essay from SLU/School for Forest Management

  Author : Hampus Jörning; [2019]
  Keywords : klimatförändringar; främmande trädslag; Quercus rubra;

  Abstract : Sverige står troligtvis inför ett framtida klimatskifte med varmare klimat samt en ökad risk för extremt väder. De svenska inhemska alternativen är relativt få, gran (Picea abies) som idag dominerar det svenska skogsbruket är allt mer utsatt för biotiska- och abiotiska faktorer. READ MORE

 5. 5. Bladyta och virkesproduktion i fullskiktad granskog skött med blädningsbruk

  University essay from SLU/Dept. of Forest Ecology and Management

  Author : Elin Edman; [2019]
  Keywords : bladyteindex; gran; blädningsbruk; ljusinsläpp; virkesproduktion; hyggesfritt skogsbruk; Leaf Area Index; Norway spruce; single-tree selection system; light penetration; volume growth; continous cover forestry;

  Abstract : I dagens samhälle har klimatförändringarna tagit en allt större plats i den politiska debatten, vilket har resulterat i att det numera är många olika värden som är viktiga att ta hänsyn till i skogsbruket förutom virkesproduktion. Samhället vill ha en större variation inom skogsskötseln och en ökad användning av hyggesfria skötselmetoder. READ MORE