Essays about: "Organic"

Showing result 1 - 5 of 1802 essays containing the word Organic.

 1. 1. Opto-vibrational coupling in molecular solar thermal storage materials: Electronic structure calculations and neural-networkbased analysis Giannis Kostaras Degree project

  University essay from Göteborgs universitet / Institutionen för fysik

  Author : Giannis Kostaras; [2021-01-26]
  Keywords : ;

  Abstract : Molecular solar thermal storage materials are proposed as a clean, renewable energysolution for a world with ever increasing energy needs. Norbornadiene is anorganic compound suitable for molecular solar thermal storage systems. READ MORE

 2. 2. Silage quality of grass and red clover-dominated forages as affected by particle size and additive, when ensiled at different dry-matter concentrations

  University essay from SLU/Dept. of Animal Environment and Health

  Author : Malin Hamberg; [2021]
  Keywords : additive content; dry matter; particle size; silage quality;

  Abstract : Syftet med denna studie var att undersöka effekterna av partikelstorlek samt typ och dosering av kemiska tillsatser på ensilagekvalitet och lagringsstabilitet hos klöverdominerat ensilage och gräsensilage vid två torrsubstans (TS)-halter. Partikelstorlekarna var ca 24 cm för långt ensilage och ca 5 cm för hackat ensilage. READ MORE

 3. 3. Riparian buffer zones in agricultural landscapes : Their status today and their future as an ecological tool in Sweden

  University essay from Karlstads universitet

  Author : Mikaela Ignatiou Hadjicharalambous; [2021]
  Keywords : Riparian buffer zones; agriculture lanscapes; ecological tool; streams; kantzoner; lantbrukslandskap; ekologisk vertyg; vattendrag;

  Abstract : The application of intensive farming and cultivation practices, resulting in large-scale modification of the hydrology of streams and rivers and of the natural vegetation, has increased the need to find ways to mitigate the negative impact of this habitat degradation. Suitable design and creation of riparian buffer zones in agriculture areas, is by many considered the best remedial measure. READ MORE

 4. 4. Bearbetningsmetoders påverkan på markorganismers aktivitet i jorden : i perenna odlingar samt i odlingssystem med mellangrödor

  University essay from SLU/Department of Biosystems and Technology (from 130101)

  Author : Jenny Olofsson; [2021]
  Keywords : markorganismer; respiration; organiskt material; odlingsmetoder; biologiska processer; kemiska processer och fysikaliska processer; perenna odlingssystem; mellangrödor; klimatförändringar; microbial activity; respiration; organic matter; soil tillage methods; biological processes; chemical processes and physical processes; perennial crops; conservation agriculture; intermediate crops; climate change;

  Abstract : Klimatförändringarna, som både påverkat och påverkar vår planet, kräver att mänskliga aktiviteter förändras till mer resurssnåla och systemeffektiva processer. I dessa processer bör markens bördighet vara det centrala, eftersom en bördig mark kan generera stabila skördar och bidra till en långsiktigt hållbar matförsörjning. READ MORE

 5. 5. Investigations of the Thermal Runaway Process of a Fluorine-Free Electrolyte Li-Ion Battery Cell

  University essay from KTH/Kemiteknik

  Author : Tamara Patranika; [2021]
  Keywords : Lithium-ion batteries; Electrolyte; Non-fluorinated; Thermal stability; Litiumjonbatteri; Elektrolyt; Fluorfri; Termisk stabilitet;

  Abstract : Detta projekt syftar till att undersöka den termiska rusningsprocessen hos ett litiumjonbatteri med en fluorfri elektrolyt och jämföra den med en kommersiellt använd fluor-innehållande elektrolyt. Battericellerna innehöll silikon-grafit som anod och LiNi0.6Mn0.2Co0. READ MORE