Essays about: "Paraplyart"

Found 3 essays containing the word Paraplyart.

 1. 1. Planning future forests for energy, environment and wildlife : Evaluation of forest management scenarios using a forest landscape model in Sweden

  University essay from KTH/Hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik

  Author : Sigvard Bast; [2022]
  Keywords : Forest landscape model; Biomass succession simulation; Carbon stock change; Habitat indicators; Scenario analysis; Integrated sustainability assessment;

  Abstract : Comparing the future state of natural capital and ecosystem services with quantitative scenarios  is essential in the decision-making process for a sustainable management of forest landscapes. In Sweden, an intensified forest management will likely be necessary to meet future demands of woody biomass as a source of bioenergy and building materials. READ MORE

 2. 2. Limiting factors in capercaillie (Tetrao urogallus) conservation

  University essay from SLU/Dept. of Wildlife, Fish and Environmental Studies

  Author : Christer Moreira Boman; Andreas Pettersson; [2019]
  Keywords : reintroduction; conservation; capercaillie; wildlife management; population viability analysis;

  Abstract : With current extinction rates comparable with the rates of previous mass extinctions and humanities necessity of biodiversity, conservation of habitat and species should be regarded as paramount whenever planning land use. In this paper we have focused on the Western capercaillie (Tetrao urogallus) an umbrella species in Eurasian boreal and temperate forests. READ MORE

 3. 3. Vitryggig hackspett (Dendrocopos leucotos) som paraplyart vid restaurering av skogar med stora lövinslag

  University essay from SLU/Dept. of Forest Ecology and Management

  Author : Marja Fors ; Malin Sörhammar; [2013]
  Keywords : Paraplyart; åtgärdsprogram; vedlevande insekter; död ved; lövskog;

  Abstract : Den vitryggiga hackspetten är idag klassad som akut hotad (CR). Arten har minskat kraftigt sedan skogsbrukets modernisering. Skogsbrukets påverkan har inneburit en minskning av andelen gammal löv- och barrskog samt död och döende ved. Vitryggens biotopkrav är stora andelar lövskog med mycket död ved. READ MORE