Essays about: "Pernilla Fridberg"

Found 1 essay containing the words Pernilla Fridberg.

  1. 1. Buskar : användning i offentliga planteringar

    University essay from SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

    Author : Pernilla Fridberg; [2020]
    Keywords : buskar; artdiversitet; diversitet; artrikedom; gestaltning; offentliga miljöer; succession; beskärning; skötsel; värden; säsongsvariationer; växtkomposition; upplevelsevärden; succession; dynamik; konkurrensstrategi; shrubs; species diversity; biodiversity; design proposal; public environment; succession; pruning; management; values; season variations; plant composition; composition principles; experience value;

    Abstract : Idag används buskar framförallt i monotona samplanteringar där de betraktas som byggda element, synonyma med betong. Succession, dynamik och konkurrensstrategier har haft ingen eller mycket liten del i planeringen av gröna miljöer. READ MORE