Essays about: "Pinus contorta"

Showing result 1 - 5 of 37 essays containing the words Pinus contorta.

 1. 1. Lönsamhetsanalys av biomassafokuserad skötsel för contortatall : en ekonomisk analys av olika skötselstrategier

  University essay from SLU/Dept. of Forest Economics

  Author : Gunnar Boglind; Karin Gyllengahm; [2018]
  Keywords : Heureka; investeringsanalys; nettonuvärde; Pinus contorta; PlanVis; investment analysis; net present value; PlanWise;

  Abstract : Contortatallens areal uppgår idag till 650 000 hektar i Sverige efter en storskalig etablering av trädslaget under 1970-talet. Trädslaget har en större volymproduktion än den inhemska tallen (Pinus sylvestris) och tidigare studier av Arshadi et. READ MORE

 2. 2. Reforestation in the far north : comparing effects of the native tree species Betula pubescens and the non-native Pinus contorta in Iceland

  University essay from SLU/Dept. of Wildlife, Fish and Environmental Studies

  Author : Elin Fries; [2017]
  Keywords : Iceland; non-native tree species; understory vegetation; P. contorta; B. pubescens;

  Abstract : The use of non-native tree species in forestry is both praised and questioned. Foresters have often promoted their use, mainly because of higher growth rates, resilience to pests and diseases and improved survival under harsh conditions. READ MORE

 3. 3. Knots properties of lodgepole sawn boards from unthinned stands planted in different initial spacings : case study from northern Sweden

  University essay from SLU/Southern Swedish Forest Research Centre

  Author : Mikolaj Lula; [2016]
  Keywords : timber quality; lodgepole pine; initial spacing; knot properties; Pinus contorta; planting density;

  Abstract : The objective of this study was to assess quality of lodgepole pine (Pinus contorta Dougl. var. latifolia) sawn boards derived from stands established in four different initial densities i.e. READ MORE

 4. 4. Skogsbrukets hänsyn till rennäringen som riksintresse : contortatall i flyttleder

  University essay from SLU/Dept. of Forest Ecology and Management

  Author : Anja Fjellgren Valkeapää; [2016]
  Keywords : renskötsel; främmande trädslag; produktion; täthet; renar;

  Abstract : Rennäringen är en näring som bedrivs på ca 50 % av Sveriges areal och samsas med skogsbruket på samma områden. För att rennäringens bedrivande inte ska försvåras ytterligare är viktiga områden skyddade enligt Miljöbalken. READ MORE

 5. 5. Skoglig hänsyn till rennäring i Ohredahke samebys vinterbetesmarker, med fokus på nyckelområden : en studie i FSC-certifierade skogsbolags hänsynstagande

  University essay from SLU/Dept. of Forest Ecology and Management

  Author : Maja Nilsson; Tua Rydberg; [2016]
  Keywords : renskötsel; samråd; beteslandsindelning; renbruksplan; marklav; hänglav;

  Abstract : Ohredahke sameby är en fjällsameby med året-runt-marker belägna i Jämtlands län. Ungefär 10 % av samebyns totala areal är året-runt-marker, resterande 90 % utgörs av vinterbetesmarker. Vinterbetet påverkas av olika skogliga åtgärder som till exempel plantering av contorta, GROT-uttag, föryngringsmetod och markberedning. READ MORE