Essays about: "Piteälven"

Found 5 essays containing the word Piteälven.

 1. 1. The end of the timber frontier in northern Sweden : early logging, natural forests and the frontier concept

  University essay from SLU/Dept. of Forest Ecology and Management

  Author : Alice Cosatti; [2022]
  Keywords : timber frontier; Northern Sweden; Tjeggelvas nature reserve; Piteälven; Norrbotten; high-grading;

  Abstract : The Fennoscandian forests experienced drastic changes in the 19th century. The high demand for timber during the European industrialization pushed the timber companies towards increasingly remote forest landscapes for resource extraction. READ MORE

 2. 2. "Det var ett äventyr" - en studie om livet som flottare efter Piteälven

  University essay from SLU/Dept. of Forest Ecology and Management

  Author : Linda Norén; [2019]
  Keywords : flottning; kvinnor i flottningen; skogsarbetare; intervjuer; skogshistoria; floating of timber; women in timber floating; loggers; interviews; forest history;

  Abstract : Flottning av virke i större skala inleddes i samband industrialiseringen i början av 1800-talet och ändå fram till slutet av 1960-talet var flottningen det dominerande och mest ekonomiska transportmedlet för virke. Succesivt tog lastbilarna över och flottningen avvecklades. READ MORE

 3. 3. Effectiveness of a fish-guiding device for downstream migrating smolts of Atlantic salmon (Salmo salar L.) in the River Piteälven,northern Sweden

  University essay from SLU/Dept. of Wildlife, Fish and Environmental Studies

  Author : Linda Vikström; [2016]
  Keywords : salmon smolt; spill gate passage; turbine-mortality; fish way; guidance structure;

  Abstract : Hydropower poses a major threat to both upstream and downstream migrating Atlantic salmon (Salmo salar L.). To ensure a relatively safe route for migrating fish, fish ways and different guidance structures are constructed to help fish to bypass the turbine intakes to power stations. READ MORE

 4. 4. Effekter på virkesproduktion och miljö av igenläggning av skogsdiken : en fallstudie nära Piteälven i Norrbotten

  University essay from SLU/Dept. of Silviculture

  Author : Jenny Stenberg; [2006]
  Keywords : skogsdikning; återskapa våtmark; våtmarksrestaurering; igenläggning av diken;

  Abstract : De skogliga våtmarkerna kring mellersta och nedre delen av Piteälven är starkt påverkade av markavvattning i form av skogsdikning. I skogliga våtmarker anrikas ämnen som kol, kväve och olika metaller. Våtmarker är även rika på organiska syror och vätejoner. READ MORE

 5. 5. Havsöringens (Salmo trutta) och laxens (Salmo salar) lekområden och lekvandring i Vindelälven och Piteälven

  University essay from SLU/Dept. Of Aquatic Resources

  Author : Caroline Pouchard; [2003]
  Keywords : havsöring; lekvandring; vindelälven; piteälven; radiotelemetri; vandringsbeteende; leklokal;

  Abstract : The population of seatrout and salmon are threatened by over-fishing in the sea and loss of spawning and growing habitats caused by logging activities in many swedish rivers. The knowledge of the spawning migration and the habitat use of the seatrouts and salmon are limited. READ MORE