Essays about: "PlanVis"

Showing result 1 - 5 of 26 essays containing the word PlanVis.

 1. 1. Skattning av skogsbestånds kapitalförräntning – utifrån Skogliga grunddata

  University essay from SLU/Dept. of Forest Resource Management

  Author : Henrik Wikman; [2019]
  Keywords : avkastning; direktavkastning; ekonomi; investering; kapitalförräntning; lönsamhet; risk; räntabilitet; slutavverkning; skattning; skog; skogliga grunddata; virke; värdetillväxt;

  Abstract : Ett skogsbestånds monetära virkesproduktionsvärde kan beräknas som bruttointäkt minus avverkningskostnad. Såväl bruttointäkt som avverkningskostnad beror på skogstillståndet; främst beståndets volym per arealenhet, medelstammens volym och virkeskvaliteten. READ MORE

 2. 2. Skogsskötselprogram för maximering av kolbindning : En fallstudie på Kramfors kommuns skogar

  University essay from SLU/Dept. of Forest Ecology and Management

  Author : Ingrid Levin; Linnea Tysklind; [2019]
  Keywords : kolbindning; nettoprimärproduktion; kolsänka; boreal skog; klimatförändring;

  Abstract : Global uppvärmning och klimatförändringar gör att skogens roll som kolsänka blir allt större. De boreala skogarna utgör en större kolsänka än vad de tropiska och tempererade skogarna gör sammanlagt, det är därför mycket viktigt att förvalta dessa boreala skogar på ett hållbart sätt för att begränsa mängden koldioxid i atmosfären. READ MORE

 3. 3. Lönsamhetsanalys av biomassafokuserad skötsel för contortatall : en ekonomisk analys av olika skötselstrategier

  University essay from SLU/Dept. of Forest Economics

  Author : Gunnar Boglind; Karin Gyllengahm; [2018]
  Keywords : Heureka; investeringsanalys; nettonuvärde; Pinus contorta; PlanVis; investment analysis; net present value; PlanWise;

  Abstract : Contortatallens areal uppgår idag till 650 000 hektar i Sverige efter en storskalig etablering av trädslaget under 1970-talet. Trädslaget har en större volymproduktion än den inhemska tallen (Pinus sylvestris) och tidigare studier av Arshadi et. READ MORE

 4. 4. Vilka skogliga variabler på fastighetsnivå har störst samband med virkesavkastningsvärdet på skogsfastigheter i norra Sverige?

  University essay from SLU/Dept. of Forest Resource Management

  Author : Malin Brämsgården; [2018]
  Keywords : avkastningsvärde; köp; försäljning; skogsfastighet; Heureka; PlanVis;

  Abstract : Virkesproduktionen är oftast grunden för ekonomisk avkastning på skogsfastigheter belägna i norra Sverige. Även andra nyttor kopplat till skogsfastigheten kan i vissa fall ge en ekonomisk avkastning. READ MORE

 5. 5. Hur påverkar skogsägares beslut skogens värden?

  University essay from SLU/Dept. of Forest Resource Management

  Author : Filip Backman; [2017]
  Keywords : Skötselsstrategier; Heureka; PlanVis; Skogliga analyser; Skogens värden;

  Abstract : Inom dagens skogsbruk använder vi många olika hjälpmedel för att effektivisera och systematisera produktionen av virke samtidigt som de ekologiska värdena och den biologiska mångfalden skall bevaras. Detta har medfört ett behov att kunna simulera och utvärdera de val man önskar genomföra på lång sikt. READ MORE