Essays about: "Planering"

Showing result 1 - 5 of 1144 essays containing the word Planering.

 1. 1. Matlandskap : om kommuners fysiska planering för hållbara livsmedelssystem

  University essay from SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Author : Karolina Wingård; [2021]
  Keywords : livsmedelssystem; jordbruk; matproduktion; foodscape; biologisk mångfald; biotoper; ekosystem; ekosystemtjänster; miljömål; Tanum;

  Abstract : Food production and land use could be blamed for a lot of the global environmental issues present in todays society. With an ever increasing global population and steadily increasing effects of climate change, which threaten our crops, there is likely potential for issues to increase in scope and severity. READ MORE

 2. 2. Vegetationens betydelse på skolgården : för barns lek och aktivitet

  University essay from SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Author : Malin Wahlström; [2021]
  Keywords : vegetation; skolgård; lekplats; utemiljö; barn; lek; aktivitet;

  Abstract : När vuxna människor minns tillbaka på sin skolgång, är oftast de starkaste minnena kopplade till skolgården. Skolgården är en viktig plats i vardagen för barn, där de kan utvecklas, hålla sig fysiskt aktiva och leka under sina raster. Forskning visar att det är bra för barns hälsa att vistas nära naturen. READ MORE

 3. 3. Planeringsstöd för kartläggning av lämpliga placeringar för blågröngrå system : metodutveckling och fallstudieapplicering av en rumslig flerkriteriebaserad beslutsanalys

  University essay from SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Author : Johan Pehrsson; [2021]
  Keywords : blågrön infrastruktur; fysisk planering; geografiska informationssystem; hållbar dagvattenhantering; rumsligt beslutsstöd;

  Abstract : .... READ MORE

 4. 4. Hur får kommunala mål gällande hållbar utveckling genomslag i detaljplaner : en studie av Gävle Strand

  University essay from SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Author : Hanna Gullberg; [2021]
  Keywords : hållbar utveckling; social hållbarhet; ekologisk hållbarhet; segregation; biologisk mångfald; ekosystemtjänster; urban miljö; planprocess;

  Abstract : Hållbar utveckling är ett högaktuellt ämne såväl globalt som lokalt. För att leda samhället i en hållbar utveckling skapas det planer och strategier från en global skala till en lokal skala. De större skalornas mål och strategier ska fungera som vägledning vid en mer specifik planering på en lokal skala. READ MORE

 5. 5. Skogens prioritet i kommunal planering och förvaltning : skogsvård och skogsskydd i Vallentuna kommun

  University essay from SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Author : Josefin Isaksson; [2021]
  Keywords : tätortsnära skog; kommunal skogsförvaltning; samhällsplanering; översiktsplanering; GIS; naturvårdande skötsel;

  Abstract : För att kunna hantera klimatförändringarna och urbaniseringen i dagens samhälle, är det av stor vikt att den kommunala samhällsplaneringen prioriterar grönstrukturen, både gällande planering och skötsel. Skogen har en unik möjlighet till att reducera den globala uppvärmningen, och är därför i fokus för denna uppsats. READ MORE