Essays about: "Plant"

Showing result 1 - 5 of 3454 essays containing the word Plant.

 1. 1. High-loaded thermophilic anaerobic digestion of mixed sewage sludge : A pilot study

  University essay from Karlstads universitet/Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013)

  Author : Santiago Elejalde Bolaños; [2022]
  Keywords : thermophilic anaerobic digestion; volatile fatty acids; mixed sludge; organic loading rate; alkalinity; wastewater treatment plant; termofil rötning; flyktiga fettsyror; blandslam; organisk belastning; alkalinitet; avloppsreningsverk;

  Abstract : Municipal wastewater treatment plants (WWTP) are important infrastructural components in a society and also important for sustainability. In a WWTP the most common treatment configuration is mechanical, biological, and chemical treatment of the wastewater. READ MORE

 2. 2. Odling av växter för naturvård i Sverige : behovsanalys och processbeskrivning

  University essay from SLU/Department of People and Society

  Author : Sofia Dahlgren; [2022]
  Keywords : Inhemska växter; naturvård; odling; kärlväxter; ängsväxter; ekologi; bevarandebiologi; biologisk mångfald; ekosystemtjänster; restaurering;

  Abstract : Förlusten av biologisk mångfald är numera ett erkänt problem över hela världen. Många forskare och organisationer har gått ut med att vi måste restaurera stora naturområden med utarmade ekosystem för att bromsa och helst vända denna trend (Balvanera et al. 2019; IUCN 2019). READ MORE

 3. 3. Electrically Assisted Turbocharger: Modelling And Control Strategy

  University essay from Linköpings universitet/Fordonssystem

  Author : Erik Vandor; Gabriel Ehlin; [2022]
  Keywords : EAT; VGT; VNT; Hybrid powertrain; electric turbocharger;

  Abstract : A major cause of CO2 emissions today is fossil fuel vehicles, and lowering these emissions is of key importance, resulting in increasing electrification and hybridisation nowadays. Turbochargers have been used for a long time to recycle exhaust gas heat losses to improve engine performance by compressing the intake air. READ MORE

 4. 4. Biochar from separated digestate and pig manure as soil amendment

  University essay from SLU/Dept. of Soil and Environment

  Author : Lovisa Nissen; [2022]
  Keywords : separation; screw press; incubation study; CO2 emission; N mineralization;

  Abstract : The situation in and around the Baltic Sea, with large areas with hypoxia in the sea and areas in the watershed with a high concentration of animal farms, has led to a need to increase the nutrient recycling of animal manure. High levels of phosphorus (P) in the soil lead to leaching, and by reducing the P-level in organic fertilizers, this leaching can be reduced. READ MORE

 5. 5. Den urbana skogsträdgården : exemplet Sege Park i Malmö

  University essay from SLU/Department of Biosystems and Technology (from 130101)

  Author : Isabelle Vikström; Siri Sutcliffe Larsson; [2022]
  Keywords : Skogsträdgård; urban odling; urban agroforestry; hållbarhetsmål; ekosystemtjänster; växtlista; etablering; Sege Park;

  Abstract : Den här kandidatuppsatsen undersöker huruvida fler skogsträdgårdar i städer kan vara ett led i att uppnå städers hållbarhetsmål. Uppsatsen vill svara på tre frågor; 1) Hur ser Malmö stads hållbarhetsmål ut, och på vilket sätt kan en skogsträdgård hjälpa till att uppnå dessa mål? 2) Hur kan en skogsträdgård i Malmö utformas, vad gäller sortval och skötsel? samt 3) Är flera skogsträdgårdar i städerna önskvärt? Genom en litteraturstudie har en översyn av Malmö stads hållbarhetsmål gjorts, och studien fortsätter med att beskriva skogsträdgårdens olika betingelser samt dess påverkan på ekosystemtjänster. READ MORE